Kalėdų laikotarpis B

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2024

Nenuodėmingojo krikštas Dievas atėjo pas nusidėjėlius Antrasis sekmadienis po Kalėdų – Kristaus krikšto šventė. Jėzau, visavaldi Dieve ir tobulas Žmogau, per Tave visa atsirado, ir be Tavęs neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Amžinai buvai dar prieš savo įsikūnijimą, ir visada būsi Švenčiausios Trejybės šlovėje.  Viešpatie, atėjai į žemę vien dėl mūsų, kad mes būtume […]

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2024 Skaityti daugiau »

ŠVENTOJI ŠEIMA B 2023

Nazareto Šeimos pamokos Mokytojai tampa mokiniais Kaip Švenčiausios Trejybės Asmenys yra vienintelio Dievo „šeima“, taip Nazareto Šeima yra Jėzaus šeimyna, kurioje pirmuoju smuiku griežė ne Dievo Motina su šv. Juozapu, bet Dievo Tėvo iš Aukštybių Siųstasis. Tiesa, būdamas kūdikiu, Jis visiškai priklausė nuo Marijos bei globėjo Juozapo paslaugaus rūpestingumo. Tačiau ilgainiui Jis darėsi pilnas išminties,

ŠVENTOJI ŠEIMA B 2023 Skaityti daugiau »

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2023

Visagalis ateina bejėgiu kūdikiu Jis mažas, bet didis Sveikiname vieni kitus su Kristaus gimimu – su kūdikyje „pasislėpusio“ Dievo Sūnaus apsireiškimu! Tai – visam pasauliui…  Nuo didingose katedrose susirinkusiųjų iki kukliose misijų bažnyčiose besimeldžiančiųjų – visų širdyse (malone per tikėjimą, Ef 2, 8) Viešpats Jėzus trokšta užgimti, – kad tik pats žmogus norėtų Jį priimti!

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2023 Skaityti daugiau »

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2021

Krikštas – vartai į gyvenimą Evangelija „Mergelės įsčių kūdikiui nereikia apsivalymo: krikštu Jis nuodėmes žmonių nuplaus, suteiks išganymą“, – skaitome Valandų liturgijos himne. Nenuodėmingajam Kristui po pasinėrimo į Jordano upės tėkmę reikėjo ne atgailos krikšto (beje, ar Dievo Avinėlio širdyje įmanoma rasti dėmę, kai Jis yra absoliutaus šventumo įsikūnijimas?), o Dvasios išsiliejimo, ženklinančio ne tik

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2021 Skaityti daugiau »

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ B 2021

Gyventi gręžiantis į Dievo Žodį Verta, remiantis Dievo žodžiu, iškelti neblėstančią Dievo Žodžio šlovę. Pradžioje buvo Žodis(…), ir Žodis buvo Dievas.  Dar prieš įsikūnydamas Jėzus buvo visatos paveldėtoju, ir per Jį buvo sukurti pasauliai (žr. Žyd 1, 2). Todėl pripažinti, kad Dievas Sūnus yra ne tik visų egzistuojančių dalykų Kūrėjas, Įkvėpėjas ir Palaikytojas, nes, kaip

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ B 2021 Skaityti daugiau »

ŠVENTOJI ŠEIMA B 2020

Nazareto Šeima – visoms pasaulio šeimoms Šventoji Šeima – skaidriausias Dievo atspindys. Kaip Švč. Trejybė – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – tarpusavio bendrystę grindžia beribe meile, tobulai besireiškiančia laisve bei didžiausia vienas kitam rodoma pagarba, taip panašiai ir Nazareto šeimoje – Jėzaus, Marijos ir Juozapo širdys plakė vienu altruistinio atsidavimo, pasitikėjimo bei meilės tarnystės

ŠVENTOJI ŠEIMA B 2020 Skaityti daugiau »

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) B 2018

Jam reikia ne aukso, o mūsų Sulaukę Naujųjų metų ir prisiminę, kad nuo Dievo Sūnaus apsireiškimo pasaulyje skaičiuojami mūsų epochos metai, pažvelkime į Kristų ir išminčius, atvykusius su dovanomis, matyt, iš tolimosios Persijos (pagal kilmę jie priklausė kunigiškajai persų kastai) Jo pagarbinti. Nors evangelisto Mato minimi išminčiai buvo astrologai, pseudomokslo šalininkai, bet galime manyti, kad,

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) B 2018 Skaityti daugiau »

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2017

Kalėdų prasmė Kalėdų eglės iliuminacija, dovanų pirkimo bumas ir skanėstais nukrautas stalas – dalykai, kurie yra tam tikros nuorodos į Užgimusįjį, kuris, apsireikšdamas žemėje, nušvito labiau nei saulė, tapo mūsų tikrosios laimės Dovana ir dievišku Valgiu (plg. Jn 6, 56) tiems, kurie Jį tiki… Jėzaus geneologinės kilmės knyga (Mt 1, 1) susijusi su visų žmonių

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2017 Skaityti daugiau »

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2015

Nenuodėmingojo Jėzaus krikštas Dievo Sūnus visiškai susitapatina su nuodėmės jungą velkančiu žmogumi ir radikaliai atsiriboja nuo jo daromų kalčių. Jis pats tampa įsikūnijusiu bejėgiškumu, tai yra kūdikiu, kurio geriausios dvasinės savybės yra lieptas, vedantis į Dievo Karalystę (plg. Mk 10, 15). Bet Jėzus gali tapti suklupimo akmeniu tiems, kurie nenori Jo priimti ir Jį pažinti.

KRISTAUS KRIKŠTAS B 2015 Skaityti daugiau »

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2014

Kalėdos – durys į ateitį Kai tik Švč. M. Marija tvarte pagimdžiusi Dievo Sūnų širdimi bei akių žvilgsniu susiliejo su Tuo, be kurio nėra nieko ir Jame yra viskas, ir Jį, suvysčiusi vystyklais, paguldė į dėžę gyvuliams šerti, Betliejaus laukuose piemenims, ganiusiems bandą, staiga pasirodo neregėta šviesa švytintis angelas, – skelbiantis netikėčiausią žinią. Įvyko stulbinantis

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2014 Skaityti daugiau »

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) B 2012

Perkeičianti Epifanijos šviesa Kas kadaise galėjo pagalvoti, kad Betliejuje gimęs kūdikis (beje, išore niekuo neišsiskiriantis iš kitų daugybės naujagimių) yra šlovingiausias Dievas Sūnus, kurio apsireiškimo šviesos spindėjimo nepajėgi sustabdyti jokia pasaulio tamsa. Nepaisant daugelio susvetimėjimo (Jn 1, 11), Jėzus nenuilstamai į savo Širdies ramybės užutekį kviečia visus geros valios žmones, ir Jo artumoje blėsta net

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) B 2012 Skaityti daugiau »

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA B 2012

Seno laiko naujas virsmas Viena didžiausių dieviškos meilės paslapčių – tai Jėzaus gimimas tvarte. Jo buvimas ėdžiose simbolizuoja naujo gyvenimo pradžią. Nuo Kristaus gimimo ne tik skaičiuojami mūsų eros metai, bet ir matuojami kiekvieno žmogaus nuolankumo žingsniai, vedantys į Ateitį… Puikybės veidmainiška kaukė suplėšoma ir išmetama į šiukšliadėžę, o Viešpaties nusižeminimas tampa mūsų išaukštinimo kertine

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA B 2012 Skaityti daugiau »

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2011

Kalėdų dovana Vienas gražiausių palaimintojo Jurgio Matulaičio knygos „Užrašai“ posakių yra šis: „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis“. Manau, kad šie jo žodžiai galėtų tapti mūsų vidinio gyvenimo nuolatinio atnaujinimo tikslu ir šūkiu (ne tik 2012 – aisiais – pal. Jurgio Matulaičio minėjimo metais). Juk

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) B 2011 Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content