Netikri egzorcistai

Pasauliečių vykdomi egzorcizmai tampa sensacijomis ir dėl to kyla įvairių paskalų ir nesusipratimų, o blogiausia, kad tai kelia pavojų ne tik sielai, bet ir kūnui. Todėl jei tau reikalinga egzorcisto pagalba, kreipkis tik į katalikų kunigus, vyskupų paskirtus šiai tarnystei tavo vyskupijoje. Jų adresą gausi vyskupijos kurijoje ar iš parapijos klebono.

Egzorcizmai yra netikri, jeigu jie:

  • atliekami Jėzaus vardu, bet ne Bažnyčios paskirtų dvasininkų, o kitų asmenų;
  • atliekami pasitelkiant pagoniškus dievukus, paslaptingas energijas, švytuokles ir panašias priemones;
  • atliekami dėl materialines ar kitokios naudos;
  • yra susiję su tariamu mirusiųjų dvasių išvarymu, kosminių padarų, astralinių kūnų ir paslaptingų dievukų, būčių ar energijų pašalinimais.

1. Daug pasauliečių imasi atlikti egzorcizmus prisidengdami Biblijos citata: „Jonas jam tarė: ‚Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis‘. Jėzus atsakė: ‚Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!" (Mk 9, 38-40).

Kas yra prieš mus? Tai, be abejo, netikri egzorcistai, kurie veikia ne pagal Bažnyčios nuostatus. Kanonų teisė (Kan. 1172) aiškiai sako: „§1. Be ypatingo ir įsakmaus vietos Ordinaro leidimo niekas negali teisėtai atlikti egzorcizmų apsėstiesiems. §2. Vietos ordinaras tokį leidimą suteikia tik pamaldumu, žiniomis, išmintimi ir gyvenimo kilnumu pasižyminčiam kunigui." Iš realių įvykių galime sakyti, kad piktoji dvasia neapleis apsėsto ar kankinamo žmogaus, jei egzorcizmus atlieka neįpareigotas asmuo, apgavikas, „gydytojas" ar net vyskupo skyrimo neturintis kunigas.

2. Reikia žinoti, kad apgavikų bandymai atlikti egzorcizmus gali turėti tragiškų pasekmių. Šventas Raštas moko, kad: „kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami: „Aš jus saikdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius". Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo septyni sūnūs. Bet piktoji dvasia jiems atšovė: „Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O jūs kas būsite?" Ir žmogus, turįs nelabąją dvasią, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutąsė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tatai sužinojo visi žydai ir graikai, gyvenantys Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas".

Pasaulietis, bandydamas daryti egzorcizmą, neturi realios valdžios prieš piktąją dvasią, todėl velniška agresija gali skaudžiai paliesti „ceremonijoje" dalyvaujančius žmones (panašiai nutiko minėtoje Švento Rašto ištraukoje). Tai tinka ir kunigams, kurie be vyskupo skyrimo savavališkai vykdo egzorcizmus. Šiuolaikiniai apsimetėliai egzorcistai neretai šaukiasi Jėzaus vardo, bet to pasirodo maža, kad žmogus būtų išlaisvintas iš velnio gniaužtų. Net jei po jų veiksmų kamuojamo žmogaus būklė pagerėja, tai tėra tariamas ir laikinas sustiprėjimas, po kurio velnias dar smarkiau atakuoja.

Pasauliečiai egzorcistai negali teisintis vien tuo, kad šaukiasi Jėzaus vardo.. Jų atliekami veiksmai daugiau primena magiškus užkerėjimus, o Dievo vardas tariamas magiškose formulėse. Kristus Evangelijoje perspėja: „Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: „Viešpatie, Viešpatie, argi (…) neišvarinėjome demonų tavo vardu?" (…) Tuomet jiems pareikšiu: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!" (Mt 7, 22-23).

3. Pasaulietis egzorcistas tikrai nori įtikinti, kad veikia piktoji dvasia. Tai kyla iš savotiškos demonų manijos ir noro šį veiksmą paversti pragyvenimo šaltiniu.

Katalikų kunigo palaiminimas nieko nekainuoja. Jėzus savo apaštalams pasakė: „Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti". O internete besiskelbiantys egzorcistai tokius darbus atlieka už pinigus. Toks „gydymas" neturi nieko bendra su Gerosios Naujienos skelbimu ir nuoširdžiu žmonių atsivertimu,  o tai ir yra tikrasis išgijimas.

4. Pasauliečiai egzorcistai bando gydyti ligas, daug kur matydami piktosios dvasios įtaką ir rekomenduoja savo gydymo paslaugas. Dažnas tokių veiksmų padarinys – nutraukiama medicinos terapija ir todėl negaluojančiojo fizinė būklė tik blogėja. Čia riekia pabrėžti didelį „natūraliosios medicinos", besinaudojančios paslaptingomis energijomis ir jėgomis, pavojų.

Scroll to Top
Skip to content