Krikščioniškos dvasinės kovos pagrindai

Dvasinės grėsmės
Pasirengimas išlaisvinimo maldai

Kun. dr. Przemysław Sawa

Jėzus Kristus savo mirtimi, prisikėlimu iš numirusių ir išaukštinimu davė žmonėms naują gyvenimą, kuris pasiekiamas per tikėjimą – taigi nuteisinti tikėjimu, likime santaikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jo dėka, remiantis tikėjimu, galime pasiekti tą malonę, kurioje pasiliekame ir didžiuojamės vildamiesi pasiekti Dievo šlovę (Rom 5, 1-2). Tačiau nuodėmės, ydingi polinkiai ir įvairūs veiksmai daro žmogų prieinamą piktųjų dvasių (šėtono ir demonų) poveikiui. Stabmeldiški veiksmai, New Age propaguojama filosofija kartu su okultizmu ir spiritizmu vis labiau braunasi į šių dienų tikrovę. Be to, šiuolaikiniams žmonėms stinga žinių apie dvasines grėsmes ir pavergimus. Jiems galėtų padėti čia pateikiama informacija. Prieš pradėdamas analizuoti savo gyvenimą (atlikdamas sąžinės tyrimą), įsidėmėk: JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS, ĮVEIKĘS BLOGĮ. JEIGU ESI KARTU SU JUO, TU NUGALĖSI.

A. Biblinis įvadas

Dievo Žodis aiškiai sako, kad demonai egzistuoja.

Senajame Testamente nurodomos įvairios piktųjų dvasių funkcijos: angelas naikintojas (Pr 19, 13; 2 Sam 24, 16; 2 Krn 32, 21), keliantis nesantaiką (Ts 9, 23), pyktį (1 Sam 16, 14; 18, 10; 19, 9), melo ir apgaulės dvasia (1 Kar 22, 19-23). Esama taip pat įvairių demonų įvardijimų bei vardų: Leviatanas (Iz 27, 1; Ps 74, 14), Azazelis (Kun 16, 8), Asmodėjas (Tob 3, 8), šėtonas, velnias (pvz., Zch 3, 1-5; Job 1, 6-12; 2, 1-7; 1 Krn 21, 1), elohimas – kalbant apie būrėją nurodoma antžmogiška būtybė (1 Sam 28, 13), šedimas – jam buvo aukojama (Įst 32, 17; Ps 106, 36), lilita (Iz 34, 14), serimas – ožio pavidalo gauruotas demonas.

1. Pagal Naująjį Testamentą, piktosios dvasios yra dvasios, iš pradžių gyvenę su Dievu (Ef 6, 12; Jud 6), jos yra organizuotos (Mt 12, 24), turi antgamtinę galią (Apr 16, 14), žino, kas yra Jėzus Kristus (Mt 8, 29; Mk 1, 23-24), gali sukelti ligą (Mt 9, 32-33), apsėsti gyvulius ir žmones (Mk 5, 13; Lk 8, 2), dreba prieš Dievą (Jok 2, 19), melagingai moko ir apgaudinėja (1 Tim 4, 1), bus teisiamos Dievo (2 Pt 2, 4).

2. Kristus nugalėjo velnią (Jn 12, 31; 16, 11; 1 Jn 2, 14). Šėtonas negali paliesti tikinčio Kristų žmogaus (1 Jn 5, 18), tačiau kenkia nusidedančiam (Jn 8, 34. 44). Kitos vietos Biblijoje, kur kalbama apie piktąsias dvasias: 1 Kor 5, 5; 1 Kor 7, 5; 1 Kor 10, 20-21; 2 Kor 2, 11; 2 Kor 4, 4; 2 Kor 6, 15; 2 Kor 11, 14; 2 Kor 12, 7; Ef 4, 27; Ef 6, 11. 16; 2 Tes 3, 3. 5; 1 Tim 3, 6-7; 1 Tim 4, 1; 2 Tim 2, 26; Hbr 2, 14; 2 Pt 2, 4; Apr 2, 10. 13. 24; Apr 9, 3-11; Apr 12, 3-4. 13. 17; Apr 13, 1. 11; Apr 16, 13-14.

B. Doktrininis įvadas

Krikščionių tikėjimo liudijimai, paimti iš Bažnyčios Magisteriumo dokumentų:

„Klaidų sąrašas“ (Indiculus de gratia Dei), sudarytas, kaip manoma, šv. Prospero prieš Pelagijaus ereziją apie 440 m. ir priimtas kaip Bažnyčios mokymas: „Net tas, kuris buvo atnaujintas Krikšto malone, nėra pajėgus išsilaisvinti iš šėtono pinklių ir nugalėti kūno geidulingumą kitaip, kaip tik gaudamas iš Dievo – dėl Jo nepaliaujamos pagalbos – gebėjimą išlaikyti gerą gyvenimą“.

Popiežiaus Leono Didžiojo laiškas Quam laudabiliter Astorgos vyskupui Turibijui (447 m.): „[…] ir velnias būtų geras, jei nesitęstų tai, ką padarė. Tačiau blogai panaudojo savo prigimtinį tobulumą […], atkrito nuo aukščiausiojo gėrio, su kuriuo turi būti susivienijęs“.

Imperatoriaus Justiniano ediktas Konstantinopolio patriarchui Menasui, paskelbtas per Konstantinopolio susirinkimą (543 m.): „Jeigu kas nors sako arba palaiko mintį, kad Viešpats Kristus pasaulio ateityje taip pat bus nukryžiuotas už demonus, tam tebus paskelbta anatema“; „Jeigu kas nors sako arba palaiko mintį, kad bausmė demonams ir bedieviams žmonėms yra laikina ir po tam tikro laiko ji pasibaigs, arba kad demonai ar bedieviai žmonės sulauks atnaujinimo, tam tebus paskelbta anatema“.

Bragos susirinkimas (574 m.): „Jeigu kas nors sako, kad velnias prieš tai nebuvo geras angelas, sukurtas Dievo, ir kad jo prigimtis nėra Dievo kūrinys, bet sako, kad jis atsirado iš chaoso ir tamsos ir neturi jokio savo kūrėjo, kad yra pati blogio pradžia ir substancija [..], tam tebus paskelbta anatema“.

Laterano IV susirinkimas (1215 m.): „Velnias ir kitos piktosios dvasios buvo sukurtos Dievo geros iš prigimties, bet pačios pasidarė blogos. O žmogus nusidėjo suvedžiojus velniui“.

Florencijos susirinkimas, Dekretas jakobitams (1442 m.) „[…] Susirinkimas smerkia kvailystę manichėjų, pripažinusių du pradus: vienokią regimų dalykų, kitokią – neregimų; jie taip pat teigė, kad yra skirtingas Naujosios Sandoros ir Senosios Sandoros Dievas“.

Tridento susirinkimas, Dekretas apie prigimtinę nuodėmę (1546 m.): „senasis žaltys, amžinas žmonių giminės priešas“.

Vatikano II susirinkimas (1962–1965 m.): 18 kartų užsimenama apie šėtoną ir demonus, pvz., „Visa žmonijos istorija persmelkta žūtbūtinės kovos su tamsos galybėmis“ (Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes 37b); „Nors žmogus buvo Dievo sukurtas teisus, piktojo suvedžiotas, pačioje istorijos pradžioje jis papiktnaudžiavo savo laisve, sukildamas prieš Dievą ir geisdamas be Dievo pasiekti savo tikslą“ (Gaudium et spes 13a); kitos vietos: Gaudium et spes 2b, Gaudium et spes 16, Gaudium et spes 22, Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad gentes divinitus 14b, Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium 48d, Tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humanae 11b.

Pauliaus VI mokymas: 1972 m. jis kalbėjo apie šėtono veikimą, siekiant sunaikinti Vatikano II susirinkimo vaisius; 1975 XI 15 per generalinę audienciją popiežius pasakė: „Blogis nebėra vien tik kažkoks trūkumas, bet gyva dvasinė būtybė, klastinga ir skatinanti klastą“; 1977 II 21 per audienciją kalbėjo apie netyrąją dvasią – „šio pasaulio kunigaikštį“.

Katalikų Bažnyčios katekizmas: nuopuolis (391–396).

C. Teologinis – dvasinis įvadas

 1. Piktosios dvasios veikimo laipsniai:

A. Pagunda.

B. Varginimas.

C. Suspaudimas – demonai sukuria slogią atmosferą, laiko įkalinę, trukdo melstis, naikina valią, slopina entuziazmą, kelia sumaištį tarpusavio santykiuose (jeigu aplinka yra gera, tokiu atveju pakanka išlaisvinimo maldos).

D. Vidinis kankinimas – susijęs su šėtono pastanga įeiti, pasinaudojant psichiniais sužeidimais, tam tikrais įskilimais; būdingas poveikis atminčiai, vaizduotei, jutimams; šiuo atveju galima išskirti tokius etapus: sužeidimas → supančiojimas  (dvasinės prigimties pasipriešinimas; tam tikros gyvenimo srities suvaržymas; vidinė prievarta) → velnio kankinimas (demonai apsigyvena žmoguje); gali pakakti išlaisvinimo maldos.

E. Velnio apsėdimas – gali būti dalinis (obsesija) arba visiškas (šėtonas veikia visame žmogaus kūne, bet nėra apsėdęs dvasios); priežastis gali būti aiškiai į šėtoną nukreiptas veiksmas (malda demonams, sutarties su velniu sudarymas).

 1. Demoniškam pavergimui būdingi bruožai:

A. Asmenybės pokyčiai, pvz., kalbėjimo, elgsenos.

B. Fiziniai pokyčiai, pvz., neįprasta jėga, konvulsijos, traukuliai, paralyžius, sąmonės praradimas, pasikeitęs balsas.

C. Proto pokyčiai, pvz., parapsichologiniai gebėjimai.

D. Dvasiniai pokyčiai, pvz., sunku melstis, priimti sakramentus, agresija susidūrus su sakraliais dalykais (bažnyčia, rožinis, kryžius, medalikėlis, škaplierius, stula, šventintas vanduo, kunigas).

D. Dvasinių grėsmių erdvė

Klausimai, padedantys pasirengti maldai:

 1. Ar troškai atsitraukti nuo Dievo, pasilikti nuodėmėje?
 2. Ar kovoji su blogomis mintimis apie Dievą?
 3. Ar trokšti turėti galią? Koks jos šaltinis?
 4. Koks Tavo dabartinis ryšys su Kristumi?
 5. Ar esi kada nors pasielgęs šventvagiškai?
 6. Ar yra tokių nuodėmių, iš kurių negali išsilaisvinti? (pasilikimas nuodėmėje silpnina žmogų vidujai ir padaro jį ypač prieinamą piktosios dvasios puolimams).
 7. Ar turi kokių nors priklausomybių? (kompiuteris, internetas, televizija, vaistai, narkotikai, alkoholis, seksas, pornografija – priklausomybės yra ta erdvė, kur vergavimas kokiai nors praktikai gali atverti kelią demoniškam pavergimui).
 8. Kokių sunkių nuodėmių yra padarę Tavo protėviai? Ar kas nors iš Tavo giminės užsiiminėjo dvasių iškvietimu arba kitais įtartinais veiksmais? (asmenų iš ankstesnių kartų nuodėmių pasekmės gali būti piktosios dvasios kankinimo priežastis, pvz., abortas, žmogžudystė, savižudybė).
 9. Ar Tavo šeimoje kas nors nusižudė, užmušė kitą žmogų, darė abortą?
 10. Ar Tave vargino arba vargina mintys apie savižudybę, žmogžudystę, abortą, kenkimą sau ar kam nors kitam?
 11. Ar turi kokių nors kitų Tave varginančių, obsesinių minčių?
 12. Ar jauti kam nors pyktį ir negali atleisti?
 13. Ar kas nors nėra prakeikęs, užkerėjęs Tavęs ir Tavo šeimos?
 14. Ar esi patyręs kažkieno buvimą, kuris Tave išgąsdino?
 15. Kaip reaguoji į šventas vietas, sakramentus, konsekruotus asmenis? (demoniško pavergimo ženklas gali būti negalėjimas įeiti į bažnyčią, didžiulė agresija šventumo ir kunigų atžvilgiu (galvoje turimas ne su konkrečia patirtimi susijęs nepalankumas, bet nepaaiškinamas priešiškumas, gimstantis žmogaus gilumoje)).
 16. Ar esi girdėjęs kokių nors vidinių balsų arba paskatinimų (pvz., susijusių su mirtimi)?
 17. Ar Tavo namuose vyksta nepaaiškinami dalykai? (galbūt tai susiję su satanistiniu kultu arba namuose atlikta okultine praktika; galbūt su okultizmu susijęs namuose gyvenantis asmuo).
 18. Ar tiki prietarais?
 19. Ar esi dalyvavęs spiritistiniuose seansuose, net jeigu tik pramogai?
 20. Ar turėjai reikalų su magija (baltąja arba juodąja)? Ar esi atlikęs kokius nors veiksmus?
 21. Ar buvai pas būrėją? Ar Tau būrė iš Taro kortų? (Taro ir angelų kortų pagrindas vienareikšmiškai yra demoniškas).
 22. Ar esi buvęs pas „egzorcistus“ pasauliečius, atkerėtojus, aiškiaregius?
 23. Ar naudojaisi Silvos metodu ir Sita Learning System programa? (jas taikant daromas poveikis pasąmonei).
 24. Ar užsiiminėjai kovos menais? Ar praktikavai jogą, transcendentinę meditaciją arba kitą Tolimųjų Rytų meditacijos formą? Ar kalbėjai kokią nors nurodytą mantrą? (visa tai susiję su krikščionybei svetima filosofija; fiziniai pratimai yra visos filosofinės sistemos dalis ir sudaro iniciacijos į tam tikrą (religinę) sistemą dalį; reikia atskirti kovos menus nuo sporto (neturinčio ryšio su filosofija), tačiau būtina tai kontroliuoti).
 25. Ar esi kaip nors susijęs su okultizmu? (pvz., tikėjimas kristalų (dvasios simboliai) ir piramidžių („nuostabi šviesa“) galia; įvairios pramogos, pvz., Kruvinoji Meri; Quija lentelių naudojimas; užkeikimai; vadovaujančios dvasios kvietimas; įvairių maginių formulių naudojimas; vaikščiojimas per ugnį).
 26. Ar esi daręs astralines projekcijas, perkėlęs daiktus, spėjęs ateitį?
 27. Ar esi pasirašęs kokią nors sutartį krauju?
 28. Ar tiki būrimais? Ar naudojaisi burtininkių arba kitų magų paslaugomis? Ar užsiiminėjai kokia nors astrologine, spiritistine ir pan. praktika? (tikri būrimai, būrimai pramogai: būrimas iš kortų (kartomantija); būrimas iš rankos (chiromantija); numerologija; įvairios pranašystės, pvz., Permainų knyga / Ching, sapnininkų skaitymas).
 29. Ar tiki, kad egzistuoja vadinamoji Trečioji akis? (tai susiję su ezoterika – suprantama kaip vartai į platesnę tikrovę).
 30. Ar naudojaisi aiškiaregių paslaugomis?
 31. Ar naudojaisi radioestezija (virgulės , švytuoklės) ? (tai yra aiškiaregystė).
 32. Ar naudojaisi maginiais filtrais? (įvairūs mišiniai, turintys padėti išspręsti problemas)
 33. Ar dalyvavai atveriant čakras? Ar esi susidūręs su kanalų atvėrimu (channeling), hipnoze, psichometrija, biofeedback praktika, automatiniu rašymu, telepatija?
 34. Ar esi dalyvavęs stebuklų darymo kursuose?
 35. Ar kada nors vaidinai velnią, įsijausdamas emociškai? (taip pat ir pramogai)
 36. Ar esi šaukęsis šėtono, piktųjų dvasių, vadovaujančių dvasių, globojančių dvasių? (paprastai tai veda į demonišką supančiojimą).
 37. Ar esi dalyvavęs kokiose nors svetimose kulto apeigose? Ar ką nors valgei per tuos susitikimus? (pvz., Harė Krišnos išpažinėjų susitikimuose; gali atsirasti pavergimas tokių grupių susitikimuose suvalgius prieš tai demonams paaukoto maisto).
 38. Ar esi dalyvavęs satanistinio kulto ar pan. apeigose? (dalyvavimas satanistų juodosiose mišiose, malda šėtonui, piktojo kvietimas į savo gyvenimą yra rimtas nusižengimas Dievui ir kelia realią grėsmę žmogui; veda į stiprų pavergimą arba apsėdimą).
 39. Ar nešiojai kokius nors satanistinius, mirties ar svetimų kultų simbolius? (satanistinių simbolių: pentagramos, apversto kryžiaus, trijų šešetų, pacifistų ženklo, arba Nerono kryžiaus, nešiojimas simbolizuoja pergalę prieš krikščionybę, žaltys ir kiti simboliai skatina nutraukti ryšį su Dievu).
 40. Ar esi kaip nors susijęs su satanistine literatūra ir satanizmo apeigomis? (Antony Shandoro La Vey’jaus stanistinės biblijos ar kitų panašaus pobūdžio knygų skaitymas, Aleisterio Crowley’io kabala, vadinamoji „Liber 777‟, Thoto tipo knygos, Blavatskos ir A. Bailey’io publikacijos, sutarties, cirografo su velniu pasirašymas, satanistinės muzikos klausymas, susitapatinimas su velniu, įsijautimas į jį, jo vaidmens atlikimas, kryžiaus išniekinimas, buvimas vietose, kur buvo arba yra atliekamos satanistinio kulto apeigos).
 41. Ar maldoje, dainelėse esi minėjęs kokių nors dievybių, demonų vardus? (pvz., Makumba – afrikiečių dievybė).
 42. Ar esi ką nors pasiuntęs „velniop“?
 43. Ar esi skaitęs tokios literatūros, kur aprašoma okultinė praktika, meditacijos (pateikiamos kaip veikimo scenarijus)? (pvz., „Haris Poteris“ – šiose knygose akivaizdžiai naudojama okultinė satanistinė simbolika, taigi negalima kalbėti apie pasakiškumą, kur pasitelkiama vienareikšmė simbolika; P. Coelho „Piligrimas“).
 44. Ar domėjaisi ezoterika, paslėptu žinojimu, ieškojai kontaktų su tokio pobūdžio organizacijomis, pagoniškomis, ezoterinėmis arba gnostinėmis sektomis? Ar skaitei šios srities literatūrą?
 45. Ar turėjai ryšių su teosofija arba antroposofija? (Rudolfo Steinerio pedagogika – ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Valdorfo mokyklos)
 46. Ar esi dalyvavęs hipnozės seanse (jos pagrindas yra spiritistinis), ar esi susijęs su umbanda, candomblé (capoeiros elementas), dalyvavęs kviečiant dvasias?
 47. Ar esi išbandęs psichoterapiją pagal Berto Hellingerio metodą? (šis metodas susijęs su New Age: terapija pavojinga religiniu ir psichologiniu požiūriu)
 48. Ar esi turėjęs stabmeldiškų daiktų, traukiančių šėtoną? (pvz., velnio, svetimų dievų figūrėlės, Buda, skarabėjus – reinkarnacijos simbolis Egipte, šėtono simbolis – Belzebubas („musių valdovas“), Ozyris, indų dievybių figūrėlės, afrikietiškos kaukės (susijusios su kulto apeigomis), maginių savybių turintys daiktai, piramidės, Horo piramidė, mandalos, spiritistų duoti daiktai, jing jang, anch (ankh; Nilo raktas) ženklai, pranašo akis, OM ženklas, Horo akis, kiti įtartini ženklai, dažnai esantys ant suvenyrų arba bižuterijos iš egzotiškų kraštų, Tolimųjų Rytų, Afrikos, indiški smilkalai (skirti konkrečioms dievybėms), kiti smilkalai, lempelės ir kulto reikmenys, visi daiktai, įskaitant ir drabužius, iš indiškų parduotuvių, kimono, kiniškos vėduoklės (pagal Feng Šui, turinčios nukreipti energijos nutekėjimą) ir kiniški porceliano dirbiniai (dažnai papuošti kiniškais maldų tekstais), kamasutra, energetiniai plakatai (pvz., su lotoso žiedais), akmenys ir kristalai, kuriems priskiriamos kokios nors energetinės arba maginės savybės, Ki-Gongo (Qi-Gong) rutuliai, Feng šui priklausantys kabančių varpelių arba vamzdelių vėrinys, vadinamas „sapnų sekliu“, Tibeto varpeliai, DNS spiralė, zodiako ženklai, kinų horoskopo ženklai, žaislai, primenantys velnią, baidykles arba slibinus, drabužiai, marškiniai, etiketės su satanistiniais ženklais (velnio atvaizdu)).
 49. Ar esi turėjęs laimės medelį, talismanų, amuletų, atlantų žiedą, pakabukų su žalčiu, pasaga, drambliukų „laimei“? (tikėjimas šių daiktų galia yra nuodėmė prieš pirmąjį Dievo įsakymą (stabmeldystė); jų nešiojimas išoriškai patvirtina priklausomybę tam pasauliui, kurį jie reprezentuoja).
 50. Ar esi dalyvavęs kokiuose nors ezoteriniuose, okultiniuose susitikimuose? (pvz., rozenkroicerių, Helowyno pasilinksminimuose).
 51. Ar esi pasidaręs tatuiruotę? Kas joje pavaizduota? (labai dažnai jose vaizduojami kokie nors satanistinės simbolikos elementai).
 52. Kokius žurnalus (skirtus jaunimui, moterims ir kt.) skaitai? Koks jų turinys? (daugeliu atvejų juose propaguojamos New Age, ezoterinės ir t. t. idėjos).
 53. Kokius filmus žiūri? (magiją, ezoteriką ir neopagonybę propaguoja, be kita ko, siaubo filmai, serialai „Raganos“, „Bafi – vampyrų žudikė“, „Nikita“, „Iš archyvo X“, daugelis japonų animacinių filmų (kurie skirti ne vaikams), pvz., „Pokemonai“, „Sailor Moon“,  okultiniai ir satanistiniai filmai „Trečio laipsnio artimi susitikimai“, E. T.“, „Kitokios sąmonės būklės“, „Kosminė odisėja 2000“, „Džedi sugrįžimas“, „Žvaigždžių karai“, „Tamsusis kristalas“, „Indiana Džounsas ir lemties šventykla“, „Vėžliukai Nindzės“, „Nesibaigianti istorija“, „Imperija kontratakuoja“, „Kas pakišo triušį Rodžerį“, „Frankenšteinas“, „Misija neįmanoma“ (scientologų finansuotas filmas).
 54. Kokius žaidimus esi žaidęs? (kompiuteriniai žaidimai yra tarsi tiltas tarp vaizduotės ir tikrovės, jie perduoda tam tikro turinio informaciją ir „užprogramuoja“ veikimą, kompiuteris tampa tarsi elektroniniu burtininku; didžioji dalis žaidimų yra satanistinio pobūdžio, tai egzistuoja bent kaip fonas, pvz., „Raganius“, atsiranda vis daugiau šventvagiškų žaidimų, stipriai veikiančių žaidėją; dalis žaidimų reikalauja įsijausti į velnio vaidmenį arba virtualioje erdvėje skatinama žudyti, pvz., „Might & Magic“ (M&M), „Hell“, „Seventh sword of mendor“, Hero’s quest“, „Wizard’s crown“, „Darklands“, „Gabriel Knight“, „Dungeon Keeper“, „Grand Theft Auto“, „Virtual Russian Roulette“, „Killing Stones“, „The Aces & Eight Society“, „Toto mirtis“ , MOD tinklo žaidimai)
 55. Ar žaidi RPG (role-playing game) žaidimus? (tai specialus ritualas, ceremonija, kuriai vadovauja Mokytojas; dažnai tai nebėra tik žaidimas, bet okultinė praktika).
 56. Kokias knygas ir komiksus skaitai? (neretai juose pasitaiko pavojingų dalykų, pvz., komiksas „Dylan Dog“).
 57. Kiek laiko skiri muzikai?
 58. Apie ką yra Tavo klausomos dainos? Ar klausai šių grupių ir atlikėjų (tiesiogiai ar netiesiogiai propaguojančių satanizmą, okultizmą ar kitus svetimus kultus): The Rolling Stones, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Slayer, Pink Floyd, Led Zeppelin (gitaristas Jimmy’s Page’as yra Crowley’io doktrinos sekėjas), Little Richard, Mercyful Fate, Deicide, Death SS (Steve Sylwester), Marilyn Manson, Madonna, Dee Snider, Hall and Oates (Daryl Hall), Stevie Nyxa, Run-DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Dortuary, Celtic Frost, Cannibal Corpse, Guns N’ Ross, KISS, The Doors, Sex Pistols, Rock Voxens, Def Leopard, David Bowie, Van Halen, Jimi Hendrix, John Lennon, Mettalica, AC/DC, David Lee Roth, techno grupės, M. Jackson, G. Brookes, Ozzie Osbourne, Megadeth, Psychic TV, Enigma, David Crossy, Natan Young, Graham Nash, Electric Light Orchestra,  Alice Cooper, P. McCartney, Whitesnake, Heart, Diamond Roxx, The Mentors, Slayer, Poson, Stryjen, Nina Hagen, Ronnie James Dio, De Garmo and Hey, Amy Grant, The Dwarves, Depeche Mode, Frank Zappa, Edwin Kelder iš grupės Altar, Heath Metal, Deicide (Gleno Bentono kūriniai), Doctor John (iš grupės Tangerine Dream), Burzum (solistas Varg Vikernes), Black Swan, John McLanglin (iš Mahavishnu Orchestra), Utopia The Who, Bob Marley, Elo, KISS, Mick Jagger, B. Springsen, Devo, Dead Kennedy’s, Frankie Goes To Hollywood, Jefferson Airplane, The Cue, Van Morrisin, KAT, Test Fobii Creon, Dragon Stos, Turbo, Vader, Destrayer, Christ Agony, Open Fire, Behemoth, Arch Enemy, Nightwish, Iron Maiden, Kreator, Dragonforce, Within Temptation, Cradle of Filth, Children of Boddom, COMA, Nirvana, Artrusis, Lowna Coil, Closterkiller, Hammerfail, DUO, KORN, Hunter, Dimmu Borgir, gotų muzikos ir pan.? Ryšiai su satanizmu roko muzikoje anksčiausiai pasireiškė Bitlų (The Beatles) kūryboje (1967 m.).
 59. Ar naudojaisi homeopatiniu gydymu, esi vartojęs Sai Babos miltelių ir kt.?
 60. Ar esi gydęsis pagal netradicinės medicinos metodus? (bioenergetinė terapija, Reiki, akupresūra, akupunktūra – remiamasi okultine žmogaus ir pasaulio samprata; Harriso, Kašpirovskio, Novako seansai, gydytojai iš Filipinų ir kt. – spiritistinis šių metodų pagrindas (dvasių kvietimas); aiškiaregystė, mokslinio pagrindo neturintis gydymas, paremtas spiritizmu: iridologija, gydymas šlapimu; biotroniniai seansai, kai kurie psichoterapiniai seansai – dalis jų pagrįsti Tolimųjų Rytų ideologija, todėl būtina detali veiksmų analizė).

E. Kelias į išlaisvinimą

Jeigu pastebi kokių nors nerimą keliančių apraiškų arba jei atlikęs sąžinės tyrimą matai kokių nors savo gyvenime padarytų klaidų, tuomet:

 1. Atiduok savo gyvenimą Jėzui (apsisprendimas Jėzų tikrai pripažinti Viešpačiu).
 2. Atsižadėk Tavo gyvenime buvusių blogų dalykų.
 3. Melskis Jėzui, prašydamas išlaisvinti iš Tavo nuodėmių ir pavergimų (Kristaus Kraujo, Jėzaus Širdies, Jėzaus Vardo litanijos, maldos į Kristaus žaizdas; kitos maldos: Švč. Mergelės Marijos litanija, Visų šventųjų litanija, rožinis, Gailestingumo vainikėlis).
 4. Prašyk maldoje Šventosios Dvasios, kad būtum visiškai Jos persmelktas (pakrikštytas žmogus yra Šventosios Dvasios šventovė).
 5. Gyvenk sakramentinį gyvenimą (dažna išpažintis, reguliariai priimama Eucharistija).
 6. Stenkis palaikyti gerus santykius su žmonėmis.
 7. Ieškok bendruomenės, kur galėtum augti tikėjime ir sulaukti paramos (svarbu, kad joje būtų meldžiamasi ir rūpinamasi ugdymu).
 8. Turi būti kantrus.
 9. Jeigu nerimą keliančios apraiškos neišnyksta, kreipkis į kunigą prašydamas užtarimo maldos arba į egzorcistą.
 10. Atmink, kad Jėzus Kristus yra Viešpats; Jis laimėjo, todėl tas, kas palaiko ryšį su Juo, patirs laisvę ir ramybę.

LITERATŪRA:

Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1996, 2012.
„Dvasinės kovos“ serijos knygos („Aidų“ leidykla).
José Antonio Fortea, Interviu su egzorcistu: Įdėmus žvilgsnis į velnią, demono užvaldymą ir išlaisvinimo kelią, 2008.

Scroll to Top
Skip to content