Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos suvažiavimas – 2018

PRANEŠIMAS APIE TARPTAUTINĖS
EGZORCISTŲ  ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ
2018 m. rugsėjo 24-29 d.

Suvažiavimas, kurį kas dveji metai organizuoja Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos (TEA) Prezidentas ir Taryba, vyko Romoje, Sacrofano „Fraterna Domus“ namuose. Renginys buvo pradėtas Šv. Tėvo Pranciškaus sveikinimo laišku, pasirašytu Vatikano Valstybės sekretoriaus Kard. Pietro Parolin, ir Popiežiaus apaštališkuoju palaiminimu. Laiške, adresuotame TEA Prezidentui t. Francesco Bamontei, Šv. Tėvas palinkėjo, kad „šis svarbus įvykis būtų veiksminga pagalba tiems, kurie kaip gerieji samariečiai stengiasi palengvinti ir išgydyti piktojo veikimo padarytas žaizdas. O jis įsiskverbia įvairiais būdais į daugybės žmonių gyvenimą, padarydamas jų kasdienybę dramatišką ir labai apgailėtiną“.

Šis šešių dienų susitikimas buvo labai gera proga įsimąstyti į egzorcizmo tarnystės svarbą ir aktualumą Bažnyčioje. Daug laiko buvo skiriama kasdienei maldai, kuri lydėjo visą Suvažiavimą. Atidarymo Šventosioms Mišioms vadovavo Kunigų Kongregacijos Prefektas Kard. Beniamino Stella. Jų metu Kardinolas meldė Dievo pagalbos svarbiai ir delikačiai egzorcistų tarnystei bei Šventosios Dvasios šviesos suvažiavimo darbams. Autoritetingi pranešėjai ir stiprūs jų pranešimai nulėmė tai, kad šis susitikimas tapo reikšminga pasidalinimo patirtimi ir ugdymo savaite dalyviams, atvykusiems iš visų mūsų planetos kontinentų.

Pirmojo pranešimo, kurį pristatė prof. Luigi Santopaolo iš Pietų Italijos Popiežiškojo Teologijos Fakulteto, tema buvo „‘Mano vardu išvarinės demonus‘ (Mk 16, 17). Naujojo Testamento demonologijos egzegetinės gairės“. Antradienį, rugsėjo 25 d., TEA Prezidentas t. Francesco Bamonte pateikė dalyviams „Sielų ganytojams skirtus discernimento kriterijus, kaip suprasti, ar žmogų reikia siųsti įvertinimui pas kunigą egzorcistą“.  Prie šios temos Suvažiavime buvo sugrįžta ne kartą. Tą pačią dieną buvo skirta laiko liudijimams apie du labai ryškius velnio apsėdimo atvejus. Mons. Rubens Miraglia Zani užbaigė dieną dviejų dalių paskaita, kurioje buvo smulkiai išnagrinėtos maginės afro-braziliškos apeigos.

Tėvo Piermario Burgo pranešimo, kuriuo prasidėjo antroji darbo diena, temos ašis buvo diagnostinis egzorcizmas. Su tuo labai derėjo ir dr. Hector Ezcurra, psichiatro ir egzorcisto pagalbininko paskaita bei jo pateiktas liudijimas.

Trečiąją suvažiavimo dieną kunigas iš Meksikos kun. Rogelio Alcántara nagrinėjo teologines ir pastoracines „genealoginio medžio gydymo maldų“ problemas ir pateikė „Teologinius ir pastoracinius kriterijus, kaip vyskupijoje turi būti reglamentuojama egzorcizmo tarnystė“. Kiekvieno pranešimo pabaigoje dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus pranešėjams, taip užmegzdami tiesioginį dialogą su šiais labai vertinamais tarptautinio lygio ekspertais savo srityje.

Ketvirtadienio, rugsėjo 27 d., programoje ypatingai svarbus buvo Teano Calvi vyskupijos vyskupo Giacomo Cirulli liudijimas. Jis pasidalino, kokiu būdu tęsia savo kaip egzorcisto tarnystę ir gavęs vyskupo šventimus. Po to t. Francesco Bamonte ir Tarybos nariai išdėstė, kokia yra Asociacijos vykdoma veikla šiuo metu ir ateities planus. Tą pačią dieną t. Benoît Domergue palietė vieną iš aktualiausių mūsų laikų temų, ryšį tarp tam tikro muzikos žanro ir satanizmo. Tai pavojus, apie kurį Bažnyčia jau kuris laikas nuolat įspėja šiandieninę visuomenę.

Paskutinė Suvažiavimo diena prasidėjo kun. Aldo Buonaiuto, kunigo Oreste Benzi įkurtos Popiežiaus Jono XXIII bendruomenės kovos su sektomis tarnybos koordinatoriaus ir tinklaraščio „In Terris“ redaktoriaus, pranešimu, pavadintu „Šėtono garbinimas sektose ir atsidavimas velniui“. Su šiuo reiškiniu kunigas, pats asmeniškai užsiimantis žmonių išlaisvinimu iš okultinių sektų,  susiduria jau ne vienerius metus. Suvažiavimo darbai baigėsi Kard. Angelo De Donatis, Šventojo Tėvo vikaro Romos vyskupijai, bei Italijos vyskupų konferencijos Pirmininko, Perugios-Pieve arkivyskupo Kard. Gualtiero Bassetti pranešimais. Kard. De Donatis, kuris vadovavo penktadienio Eucharistijai, išreiškė ypatingą Popiežiaus artumą egzorcistų tarnystei, perduodamas suvažiavimo dalyviams jo sveikinimą. Kartu Kardinolas su jam įprastu švelniu žmogiškumu pateikė įkvepiančių ir padrąsinančių minčių apie egzorcizmo tarnystę, primindamas susirinkusiems būtinybę „aiškiai parodyti žmonėms, jog yra tikrai radę užkastą lobį ir brangų perlą“, taip pat pareigą „būti žmonėmis, kuriuose veikia rami ir išmintinga Kristaus meilės jėga, kuri ir priverčia piktąjį sprukti“.  Be to, Romos vikaras pabrėžė delikačią atsakomybę, kuri tenka kunigams egzorcistams, iš kurių reikalaujama „ypatingo atsargumo“, kadangi „neretai (…) tikintieji linkę galvoti, jog juos kamuojantis blogis yra neabejotinai paslaptingos piktojo galios veikimas, o ne apnuodytas vaisius tokio gyvenimo, kuriam reikia tikro evangelinio atsivertimo“. Todėl, kaip priminė Kardinolas De Donatis, svarbu „prieš atliekant egzorcizmą padaryti kruopštų discernimentą“. „Tai, kaip jūs priimate žmones, ir jūsų delikatumas, su kuriuo mokėsite gydyti sudaužytas širdis“, užbaigė Kardinolas, „yra Geroji Naujiena, ir toliau aidinti pasaulyje su gydančia jėga“.

Kardinolo Gualtiero Bassetti pranešimas, pirmasis istorijoje Italijos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pranešimas TEA suvažiavime, užbaigė vaisingą susitikimų savaitę. Perugios-Pieve diecezijos Arkivyskupas ištarė padrąsinančius žodžius kunigams, pašauktiems atlikti tokią delikačią tarnystę. Remdamasis garsaus Florencijos mero, rašytojo Giorgio La Pira pavartota jaunimui skirta metafora, Kardinolas prilygino egzorcistus kregždėms, kurios atneša pavasarį ten, kur viešpatauja žiema. Anot Kardinolo Bassetti, ši ypatinga tarnystė – tai geras „išeinančios Bažnyčios“, apie kurią dažnai kalba Popiežius Pranciškus, pavyzdys, nes egzorcistai yra „pavasario skelbėjai egzistencinių periferijų“ žiemą.

Italijos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kalbos pagrindinė mintis buvo raginimas nepamiršti, kad kiekvieno egzorcisto tarnystėje yra būtina autentiška artimo meilė, nes tik ji „padaro tikrai stiprius prieš piktąsias dvasias“. Kard. Bassetti taip pat pabrėžė geros formacijos svarbą tinkamam šios tarnystės atlikimui ir sugebėjimui „atskirti tikrą ekstraordinarinį piktojo veikimą nuo to, kas yra natūralių priežasčių pasekmė, ir taip pat palydėjimui tų brolių, kurie yra piktojo veikimo aukos, iki visiško išlaisvinimo“. Pranešėjas dar akcentavo „nepamainomą tikėjimo vaidmenį išlaisvinimui iš ekstraordinarinio piktojo veikimo“: tik „tikromis tikėjimo tiesomis turtingas, o ne iš keistenybių sudėliotas tikėjimas“ gali būti veiksmingas, nes „iš pastarojo tikėjimo gali kilti tik keistos, niekur nevedančios ir netgi kenksmingos praktikos“.

Kardinolas Bassetti savo pranešimą praturtino patraukliais ir sodriais prisiminimais iš savo ilgos pastoracinės patirties ir užbaigė cituodamas Popiežių Pranciškų, kuris vienoje savo homilijoje tvirtino, kad krikščionio gyvenimas yra „nuolatinė kova“, kurioje „reikalinga jėga ir drąsa, norint atsilaikyti“. Tačiau verta pradėti tą kovą, „nes ji leidžia mums švęsti kiekvieną kartą, kai Viešpats nugali mūsų gyvenime, o pats Jėzus švenčia mūsų pergales“.

Galiausiai Kardinolas dar labiau prisidėjo prie suvažiavimo dalyvių džiaugsmo, kai prieš išvykdamas į Perugios vyskupiją suteikė palaiminimą ne tik savo, bet ir visų jo vadovaujamos Konferencijos vyskupų vardu.

Šiuo spaudos pranešimu Tarptautinė Egzorcistų Asociacija taip pat nori padėkoti visiems, kurie savo maldomis ir aukomis prisidėjo prie šio tarptautinio suvažiavimo sėkmės, kad egzorcistai galėtų dar geriau pasitarnauti broliams ir seserims, reikalingiems sustiprinimo ir išlaisvinimo tarnystės.

2018 m. spalio 1 d.

Tarptautinė Egzorcistų Asociacija
Spaudos tarnyba

Scroll to Top
Skip to content