Popiežiaus homilija: Mano širdyje vyksta kova (2017 01 19)

Jėzus ir minia. Ketvirtadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie daugybę žmonių, norinčių pamatyti Jėzų, išgirsti jį kalbant. „Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus“, rašo šv. Morkus. Kas gi buvo tie žmonės? Kodėl jie sekė Jėzų? – klausė popiežius Pranciškus ketvirtadienio, 2017 m. sausio 19 d.,  rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje?

„Ši mina sekė paskui Jėzų. Jai jo reikėjo. Kai kurie žmonės tai darė vien iš smalsumo, tačiau tokių skeptiškai nusiteikusiųjų buvo mažuma. Šią minią Tėvas patraukė prie Jėzaus, Tėvas paskatino šiuos žmones Jėzumi sekti. Jėzus nebuvo žmonėms abejingas. Jis nebuvo kaip tie stoikai mokytojai, kurie duoda pamokymų, o po to nusiplauna rankas. Šiai miniai Jėzus atidavė širdį. Kitoje vietoje Evangelijoje sakoma, kad Jėzui „pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens“. Tėvas, per Šventąją Dvasią, paskatino šiuos žmones sekti Jėzų“.

Popiežius atkreipė dėmesį į šios dienos Evangelijoje esantį ganėtinai neįprastą sugretinimą: pirmais keliais sakiniais kalbama apie Jėzų sekančių žmonių entuziazmą, tačiau čia pat minimos ir netyrosios dvasios.

„Tai tiesa, su šia patirtimi susiduriame kiekvienas kai priartėjame prie Jėzaus. Netyrosios dvasios bando trukdyti. Kovoja su mumis. Kartais išgristu sakant: „Tėve, aš esu geras katalikas, aš niekada nepraleidžiu Mišių. Aš, ačiū Dievui, niekada neturiu tokių pagundų!“ „Melskis, nes esi blogam kely!“ Krikščioniškas gyvenimas be gundymų nebūtų krikščioniškas gyvenimas. Būtų ideologinis, gnostinis, bet ne krikščioniškas. Kai Tėvas patraukia žmones link Jėzaus, yra tas kitas, kuris traukia į priešingą pusę. Žmogaus viduje vyksta kova! Dėl to Paulius ir sako, kad krikščionio  gyvenimas tai kova; kova, vykstanti kiekvieną dieną. Kova“. Jei nori sekti paskui Jėzų; jei nori eiti pirmyn krikščioniškuoju keliu – privalai kovoti, – sakė popiežius.

„Pažvelkime sau į širdį: ar jaučiu, kad mano širdyje vyksta ši kova? Ar vyksta kova tarp noro patogiai gyventi ir tarnavimo kitiems, tarp pramogų ir maldos, Tėvo šlovinimo? Ar jaučiu kovą kai reikia rinktis vieną ar kitą dalyką? Ar jaučiu, kad kai noriu daryti gera kažkas mane ima stabdyti? Ar noriu, kad mano širdis būtų panaši į Jėzaus širdį? Jei aš netikiu, kad manyje vyksta tokia kova, turiu daug melstis, kad patikėčiau, kad man būtų suteikta ši malonė. Kiekvienas pažvelkime sau į širdį ir ištirkime kas joje dedasi. Prašykime Viešpatį, kad būtume krikščionimis sugebančiais atpažinti kas dedasi mūsų širdyje ir riktis tą kelią, kuriuo Tėvas mus skatina eiti – Jėzaus sekimo kelią“.

(Vatikano radijas)

Scroll to Top
Skip to content