Pasiruošimas išpažinčiai

Sąžinės patikrinimas

Šventoji Dvasia, apšviesk mane, parodyk man visas mano širdies slaptumas, kad gerai pažinčiau savo dvasios būklę, savo nuodėmes. Padėk man, kad tikrai jas apgailėčiau, nuoširdžiai pasiryžčiau jų vengti, atvirai išpažinčiau kunigui ir pasitaisyčiau. Amen.

Prisimink:

Kada paskutinį kartą buvai išpažinties? Ar gavai išrišimą? Ar nenuslėpei kokios sunkios nuodėmės? Ar neužmiršai pasakyti kokio svarbaus dalyko? Ar tikrai gailėjaisi nuodėmes daręs? Ar atlikai paskirtą atgailą? Ar rimtai stengeisi pasitaisyti? Ar atlyginai žmonėms skriaudas ir skolas, ar atsiprašei už įžeidimus, ar susitaikinai su tais, kurių iki tol nekentei?

Dabar peržiūrėk, kuo po paskutinės išpažinties esi nusikaltęs Dievo ir Bažnyčios įsakymams, atidžiai peržvelgdamas čia pateikiamus klausimus.

Dievo įsakymai.

I. Gal nesirūpinau išmokti pagrindines tikėjimo tiesas ir reikalingas maldas? Gal nepripažinau kai kurių tikėjimo tiesų? Gal nesirūpinau pagilinti religines žinias? Gal tikėjau burtais, prietarais, sapnais, horoskopais ar užkerėjimais? Gal ilgesnį laiką nesimeldžiau ar blogai meldžiausi? Gal niekinau Dievui pašvęstus asmenis, vietas ir daiktus? Gal gėdijausi savo tikėjimo arba jo visiškai buvau išsižadėjęs?

II. Gal prisiekinėjau Dievu kiekviename žingsnyje? Gal neteisingai prisiekiau? Gal sulaužiau Dievui padarytus pažadus? Gal kalbėdamas nepagarbiai vartojau Dievo, Jėzaus, Marijos ir kitų šventųjų vardus?

III. Gal sekmadienį – Viešpaties dieną – praleidau be maldos ir Šventųjų Mišių, vien medžiodamas, žvejodamas, uogaudamas, grybaudamas, žaisdamas, gal net girtaudamas ar ištvirkaudamas? Gal sekmadienį dirbau nebūtinus sunkius fizinius darbus ar kitus be būtino reikalo verčiau sekmadienį sunkiai dirbti?

IV. Gal neklausiau tėvų ir teisėtų viršininkų? Gal juos erzinau, pašiepiau, plūdau, išjuokiau, priešinausi jų patvarkymams? Gal juos apgaudinėjau, jiems bloga linkėjau, jiems pikta dariau, ranką prieš juos pakėliau? Gal blogai užlaikiau senus savo tėvus, nedaviau reikiamo maisto ir drabužio, šiurkščiai su jais elgiausi? Gal susirgusiems nepakviečiau gydytojo ar kunigo jiems prašant, neišpildžiau paskutinės jų valios, nepalaidojau krikščioniškai, už juos nesimeldžiau?

Gal savo vaikų nesaugojau nuo blogų draugų, nedraudžiau lankytis netinkamose vietose? Gal jų neįspėjau dėl netinkamo elgesio, nusižengimų, gal nenurodžiau jiems pareigų ir neįpratinau jas gerai atlikti? Gal be reikalo savo vaikus erzinau, skriaudžiau, tyčiojausi iš jų, gal galėdamas jų neaprūpinau?

Gal kaip viršininkas buvau žiaurus, per griežtas, negailestingas, neteisingas? Gal piktnaudžiavau savo valdžia ir tuo kitiems dariau dvasinę ar fizinę skriaudą?

V. Gal linkėjau artimui nelaimės, ligos ar mirties? Gal jį pravardžiavau, mušiau, sužeidžiau ar nužudžiau? Gal ant artimo pykau, troškau jam atkeršyti, pavydėjau, buvau jam negailestingas? Gal tyčia kenkiau savo sveikatai? Gal girtavimu, rūkymu, persivalgymu ar perdėtu dietų laikymusi žalojau savo ar kitų sveikatą? Gal sunaikinau dar negimusio kūdikio gyvybę ar raginau kitą moterį tai padaryti? Gal kitą asmenį kalbinau nusidėti, įtraukiau į nuodėmę ar patariau jam ką bloga padaryti? Gal negailestingai  mušiau ir kankinau gyvulius, be reikalo naikinau kitus gyvosios gamtos padarus?

VI. Gal žiūrėjau nepadorius vaizdus, ėjau į nepadorius renginius, vaidinimus, kino filmus? Gal draugavau su pasileidusiais asmenimis? Gal kalbėjau neskaisčias kalbas, pasakojau nepadorias istorijas, dainavau nepadorias dainas? Gal klausiausi tokių dalykų ir nesudraudžiau tai darančių jaunesnių žmonių? Gal platinau nepadorius raštus ir vaizdus? Gal vienas ar su kitais nepadoriai elgiausi – paleistuvavau? Gal gyvenu šeimoje be santuokos sakramento? Gal būdamas vedęs, buvau neištikimas žmonai (vyrui) arba jį (ją) mečiau ir su kitu (kita) susidėjau?

VII. Gal ką pavogiau, pagrobiau (ką, kiek?) ar apiplėšiau? Gal sukčiavau, parduodamas ar pirkdamas ir apgaudinėjau? Gal priėmiau pavogtus daiktus? Gal negrąžinau skolos ir neatidaviau rastų daiktų? Gal neatlyginau padarytų skriaudų, neatidaviau neteisingai įgytų daiktų? Gal dariau žalą atskirų žmonių ar visuomenės turtui? Gal skriaudžiau šeimą, eikvojau turtą girtaudamas, ištvirkaudamas, lošdamas ar kitokiu nedoru būdu bei nereikalingiems tikslams?

VIII. Gal melavau ar apsimečiau geresnis negu iš tiesų esu? Gal apkalbėjau, t.y. be tikro reikalo nežinantiems pasakojau apie kito ydas, klaidas ir blogus darbus? Gal šmeižiau, t.y. kitam primečiau nusikaltimą, kurio jis nėra padaręs, arba tikrą kaltę padidinau, išpūčiau? Gal liežuvavau, t.y. vieniems žmonėms pasakojau, kas kitų apie juos kalbėta? Gal neišlaikiau man patikėtos paslapties?

IX. Gal troškau svetimauti, svajojau apie buvusias neskaistumo nuodėmes, mėgavausi neskaisčiomis mintimis, troškau matyti ar padaryti neskaistų veiksmą?

X. Gal geidžiau svetimo turto? Gal kitam pavydėjau gero, pasisekimo? Gal godžiai kaupiau turtus ir buvau šykštus vargingesniųjų atžvilgiu?

Bažnyčios įsakymai.

I.  Gal nešvenčiau Bažnyčios įsakytų švenčių?

II. Gal be rimtos priežasties sekmadienį ar įsakytos šventės dieną nedalyvavau šv. Mišiose?

III. Gal nepasninkavau per Kūčias, Pelenų dieną, Didįjį Penktadienį? Gal nesusilaikiau nuo mėsiškų valgių visais metų penktadieniais? Gal advente ir gavėnioje dalyvavau triukšminguose pasilinksminimuose?

IV. Gal neatlikau velykinės išpažinties ir nepriėmiau  šv. Komunijos?

V. Gal neatlikau pareigos malda ir darbu remti Bažnyčios misiją? Gal neprisidėjau aukomis išlaikyti savo parapijos bažnyčią ir jos darbuotojus, paremti Šv. Tėvo veiklą ir kunigų seminariją?

Kitos nuodėmės.

Gal nesistengiau būti kuklus, nevengiau tuščio išdidumo ir puikybės? Gal buvau godus pinigams ir šykštus? Gal netramdžiau rūstumo, neturėjau geros širdies kitiems? Gal nevengiau pavydo? Gal nesivaldžiau valgydamas ir gerdamas, gal pasigerdavau ir apsivalgydavau? Gal nebuvau darbštus bei uolus? Gal nestropiai atlikau savo pareigas šeimoje, darbe, moksle? Gal pasidaviau tingumui?

Gal prisidėjau prie svetimų nuodėmių: gal kam patariau, liepiau, pamokiau ką bloga daryti; gal bloga darančio nesulaikiau, bet jį pagyriau, padėjau jam bloga daryti? Gal kitų blogus darbus slėpiau nuo jų tėvų ar teisėtų viršininkų? Gal dalijausi neteisingu laimikiu?

Atsidėjęs pasvarstyk, ar nesi padaręs dar kokių nors, čia neišvardytų nuodėmių. Jei dėl ko nors rimtai imsi abejoti arba ko nors nesupranti ir tau rūpi, nepalik taip, bet per išpažintį paprašyk kunigą, kad tau paaiškintų ir išsklaidytų abejones. To nepadarius, pati išpažintis gali būti negera.

Toliau sužadink gailestį ir pasiryžk, kaip konkrečiai taisysi savo gyvenimą.

Gailestis ir pasiryžimas taisytis

Dangaus ir žemės Sutvėrėjau, visų valdovų Valdove! Prisiminęs savo nuodėmes, matau, kaip sunkiai ir kiek daug kartų Tau nusikaltau. Nebesu vertas nei Tavo akivaizdoje pasirodyti, nei į Tave pažvelgti. Jei Tu manęs nepasigailėsi, aš pražūsiu. Todėl su gailesčiu puolu ant kelių ir iš širdies gilumos maldauju: Viešpatie, apvalyk mane purviną; apšviesk mane aklą; sustiprink mane silpną; pagydyk mane ligotą; atgaivink mane mirusį antgamtiniam gyvenimui. Tu gali viską, nes Tavo gerumas ir gailestingumas yra didesni negu visos mano nuodėmės ir nedorybės. Jeigu aš dėl savo nedorumo atsidūriau ant pražūties krašto, atsimink savo dievišką gailestingumą ir mane išgelbėk.

Nenugręžk nuo manęs savo veido, Viešpatie Jėzau, mano Išganytojau, kaip nenugręžei jo nuo anų nusidėjėlių, kurie Tave mušė ir spjaudė. Pasigailėk manęs, kaip anuomet pasigailėjai Marijos Magdalenos ir Tavęs išsigynusio Petro. Atleisk ir man, kaip anuomet atleidai ant kryžiaus kabančiam piktadariui. Pasigailėk manęs Tu, kuris ištiestomis ant kryžiaus rankomis ir perverta širdimi už mane numirei, kad nepražūčiau. Amen.

Mano Dieve ir Tėve, leiskis permaldaujamas susigraudinusios širdies, skaudžiai kenčiančios iš gailesčio dėl Tau padaryto įžeidimo. Štai dabar  klūpau prieš Tave kaip paklydėlis sūnus ir šaukiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau. Nebesu vertas vadintis Tavo vaiku“. Suprantu, kaip negerai iki šiol elgiausi. Nuoširdžiai gailiuosi dėl to ir tvirtai ryžtuosi daugiau to nebedaryti. Vien Tau, Viešpatie, noriu dabar gyventi, vykdyti Tavo valią ir visas skriaudas atlyginti. Žinau, kad esu silpnas, o pagundos stiprios, bet tikiu, kad Tau padedant, jas nugalėsiu. Juk Tu, Viešpatie, esi mano šviesa ir jėga. Tad negali būti man sunkumo, kurio su Tavo pagalba neįveikčiau. Pažadu rūpestingai vengti nuodėmės progų, nuoširdžiai melstis ir viską daryti, kad nebegrįžčiau į nuodėmes. Amen.

Mielasis Jėzau, štai artinuosi prie Tavęs. Padėk man su pasitikėjimu ir atvirai išpažinti Tavo vietininkui kunigui visas savo nuodėmes.

Švenčiausioji Marija, Jėzaus Kristaus Motina, nusidėjėlių gynėja, užtark mane šią valandą visagaliam Dievui, kad mano išpažintis būtų gera ir kad visos nuodėmės man būtų atleistos. Amen

Parsisiųsti lankstinuką (PDF)

Scroll to Top
Skip to content