Mirė egzorcistas kun. Edmundas Rinkevičius (2019 08 09)

2019 m. rugpjūčio 6 d. po sunkios ligos Biržų ligoninėje mirė Garbės kanauninkas egzorcistas kunigas Edmundas Rinkevičius.

Edmundas Rinkevičius gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs  privalomąją tarnybą sovietinėje armijoje toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Vikaro pareigas ėjo Panevėžio Katedros parapijoje, Pasvalyje, Biržuose. Kaip klebonas  tarnavo Kriaunų, Jūžintų ir Ragelių, Pabiržės, Užpalių ir Ramygalos parapijų tikintiesiems. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.Nuo 2003 m. nepertraukiamai ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas. Rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs kelias parodas, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų.

Kunigas 2019 m. rugpjūčio 9 d. palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

Parengta pagal Anykščių parapijos informaciją.

Scroll to Top
Skip to content