Išgydymas (2017 01 28)

Išgydymas – Dievo valios raiška

Viešpaties šlovinimo metu šimtai tikinčiųjų sutartinai kelia rankas ir pagal muzikos taktą jas kreipia į vieną pusę, į kitą… Tai – į Lodzės halę iš įvairių Lenkijos vietovių atvykusių (daugiausia katalikų charizminių bendruomenių narių) spontaniškai džiugus Dievo garbinimas, po kurio renginio dalyviai tampa imlesni priimti iš Anglijos atvykusio konferencijų vadovo Damiano Staino (Damian Stayne), priklausančio katalikų charizmatinei – kontempliacinei „Kristaus Širdies ir Šviesos“ bendrijai, mokymo žodžius, kviečiančius atsiverti Šventajai Dvasiai ir nuoširdžiai gerti gyvąjį vandenį. Šiame visą dieną trukusiame mokymų ir maldų renginyje dalyvavau drauge su „Veikliųjų žmonių bendrijos“ atstovu Nikolajumi ir sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmės“ vadove Vilma bei keliomis jos narėmis iš Kauno.

Damianas Stainas, atsiliepdamas į Bažnyčios kvietimą plėsti naująją evangelizaciją,  vyksta į įvairias pasaulio šalis ir padeda katalikams dvasiškai atsinaujinti, nes jie per konferencijas bei įkvėptas maldas priima Šventosios Dvasios malones, bet ir kitiems savo gyvenimo darbais ryškiau atspindi Viešpaties šviesą. JAV Mičigano aukštosios dvasinės seminarijos „Švenčiausios Širdies“ profesorius Maris Heilis (Mary Healy) liudija: „Žinau kelis žmones, kurie, kai lankė D. Staino vedamus charizmatinius mokymus, patyrė fizinius išgijimus, o kitų tikėjimas Kristumi labai išaugo, ir jų uolumas, siekiant šventumo, iš tiesų atsinaujino“.

Pagrindinė 2017 metų sausio 21 dienos Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje konferencijų, kurias organizuoja Lodzės jėzuitai (jų tinklapis – www.odnowa.jezuici.pl), tema – „Pasveikimo stebuklas“. Nuo ryto iki vėlaus vakaro (su pertraukomis) tikintieji giesmėmis   garbino Dievo Sūnų, klausėsi apie išgydymus įtaigių ir Biblijos pavyzdžiais iliustruotų D. Staino konferencijų, šventė Eucharistiją, meldėsi dėl vidinio bei fizinio išgydymo malonių, ir, esame liudininkai, jog Dievas nemažai žmonių išlaisvino iš įvairių vidinių suspaudimų, praeityje patirtų nuoskaudų, baimių, negalių, skausmų, ligų ir suteikė ramybės, džiaugsmo bei naują ryžtą už viską dėkoti Viešpačiui…

Užlipusieji ant scenos liudijo apie savo buvusias bėdas ir apie tai, kad dabar jie yra išgydyti ir laimingi. Yuo Tube svetainėje (Sesja z Damianem Stayne cz. 4), antroje video įrašo pusėje galime pamatyti mūsų „Gailestingumo versmės“ sesę Albiną, kuri viešai paliudijo, kad  Jėzus per bendras maldas ją išgydė iš beveik dešimt metų užsitęsusio ausies uždegimo. Be abejo, ne visi šio renginio dalyviai išgijo, todėl D. Stainas susitikimo pabaigoje paguodžiančiai bei motyvuotai kalbėjo apie besąlygišką Dievo meilę, ypač tiems, kurie ir toliau nesiliauja su pasitikėjimu meldę Jo pagalbos. Jis užsiminė ir apie turimą alergiją, kuri jį kažkiek vargina, ir klausė: „Ar dėl to mane Jėzus mažiau myli?“ Kalbėjo apie savo žmoną, kuriai išgyti padėjo vaistai. „Dėkui Dievui už vaistus“, – sakė jis ir davė aiškią dingstį suprasti, kad pasveikti ar sustabdyti ligas padeda ir šiuolaikinės medicinos priemonės bei racionalus naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų pritaikymas praktikoje.

Kai XIX amžiuje Paryžiuje siautė choleros liga, garsusis mokslininkas A. M. Amperas kreipėsi į gretimai gyvenusi savo draugą prašydamas: „Ozaname, jeigu cholera mane ištiktų šią naktį, aš duosiu tau ženklą lazda daužydamas į parketą. Neik į mano butą, besirūpindamas man pagelbėti, bet kuo greičiausiai skubėk man atvesti mano nuodėmklausį kunigą, gyvenantį Sevres gatvėje. Po to eik pašaukti gydytoją“. Šis pavyzdys byloja, jog ne tik sunkią išmėginimo valandą pirmenybę turėtume teikti Dievui, o paskui pasitikėtume medikų kompetencija: ligoniui kviestume kunigą su Sakramentais, ir netrukus stengtumės suteikti Greitosios medicininės pagalbos paslaugą, bet tai – mums priminimas, kad ir mažuose dalykuose sąmoningi tikintieji, prieš nuspręsdami veikti, kreipiasi į Tą, kurio malonė neturi krantų.

Pavyzdžiui, kai persišaldome, ar patyriame kitokį sielos ar kūno negalavimą, užuot iš įpročio, savo mintis nukreipę į medikamentus ar į kitas priemones, čia geriausias sprendimas – iš karto prisiminti Viešpatį, kuris „yra arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius. Daugel vargų ištinką teisųjį, bet VIEŠPATS išgelbsti iš jų visų“ (Ps 34, 19 – 20). Kai tikintieji esti Dievo akivaizdoje, jie iš tiesų pradžiugina Jo širdį; įgyja išminties ramiai įvertinti situaciją; atgauna dvasinę pusiausvyrą; patiria tikrumo džiaugsmą, kad Jis visada suskubs į pagalbą, tada, iškilus bet kuriai problemai, malonės paliesti, jie daro tinkamesnius veiksmus, iš naujo pašventinančius jų santykį su Dievu, savimi ir su artimu, nes per juos  malonė srūva į kitus…

Taigi netenka abejoti: mūsų piligrimystė į Lodzę buvo integrali kelionės pas amžinybės Viešpatį dalis.

Kun. Vytenis Vaškelis

Scroll to Top
Skip to content