Kun. Vytenis Vaškelis. Dievo valia ir interneto iššūkiai

Dievo valia ir interneto iššūkiai

 

Suvereni Aukščiausiojo valia yra tobuliausia dieviškos meilės galybė, kuriai paklūsta nesuskaičiuojamos galaktikų žvaigždės ir tik per mikroskopą matomi smulkiausi gyviai. Tačiau tobuliausi Dievo kūriniai – dalis nupuolusių angelų ir pirmieji žmonės neišlaikė laisvės egzamino ir, pasak katekizmo, save pačius iškėlė aukščiau Dievo ir kartu paniekino Jį.

Kaip Adomas ir Ieva neklusnumu Viešpačiui prarado rojaus palaimą, taip mes klusnumu naujajam Adomui – Kristui Jo pažado išsipildyme atrandame nepalyginamai prakilnesnį rojų (Lk 23, 43). Todėl pagrindinis viso mūsų gyvenimo uždavinys yra stengtis ieškoti ne savo valios užgaidų, bet pažinti bei vykdyti Dievo valią, idant jos vykdymą pajėgtume iškelti aukščiau savo ir žmonių įnorių (Apd 4, 19).

Rašytojas C. S. Lewisas žmogų palygino su mašina: „Automobilis pagamintas taip, kad jam reikalingas benzinas. (…) Dievas žmogiškąjį mechanizmą sukūrė taip, kad jam reikalingas Dievas. Jis yra tie degalai, kuriuos mūsų siela turi naudoti, arba tas maistas, kuriuo mūsų siela turi misti. Kitkas jai netiks“.

Deja, mūsų perdėm vartotojiškos visuomenės didelės jaunimo dalies širdys yra vis labiau užgriozdinamos pseudokultūros surogatais, pavyzdžiui, kompiuteriniais smurtiniais žaidimais. Didžioji jų žala pasireiškia ne vien jaunuolių pasąmonėje, kai ji apnuodijama agresyvių minčių bacilomis, – dažniausiai paaugliai ir vaikinai yra taip sukaustomi internetinių žaidimų priklausomybių grandinėmis, jog jų sąmonėje nyksta ribos tarp realios tikrovės ir nesamų dalykų.

Tuo dar kartą įsitikinau, kai vasario 2 dieną Seimo salėje teko klausytis turiningos prancūzo egzorcisto kun. dr. Benoît Domergue konferencijos apie šiuolaikinius iššūkius jaunimui. Pasak prelegento, viena didžiausių jaunimui blogybių, kad labai nesunku prieiti prie interneto satanistinių svetainių. Jis sakė, kad jo pažįstami kai kurie jauni gotai ir metalistai nebenori gyventi, nes yra praradę gyvenimo atspirties taškus. Dėl to daugėja jaunimo tarpe savižudybių. Kun. Domergue dalyvavo Vokietijos teisminiame procese, kuris tapo žinomas pasaulyje. Jaunuolis, daug laiko žaidęs kovinius kompiuterinius žaidimus, nužudė net 15 žmonių, paskui ir pats nusižudė.

Kun. Domergue pastebėjo, jog naujosios technologijos yra nuostabus dalykas, tačiau būtina išmokti jomis tinkamai naudotis. Todėl jis dažnai susitinkąs su vaikinais bei merginomis ir drauge su jais gilinasi į šiuolaikinius jaunimo iššūkius, jų ženklus, atskleidžia jiems ne iškart pastebimus ir jų dvasinei sveikatai pavojingus virtualaus pasaulio užtaisus. Tam tikra jaunimo dalis atsiveria tiesos žodžiui ir jį priima į širdis. Tai – stebuklas, nes paskui jis jiems prabyla ir apie evangelinius personažus, ypač apie Kristų, kuris vienintelis ryškiausiai apšviečia jaunimo gyvenimo kelią, vedantį į juos išlaisvinantį Dievo valios pažinimą.

Pasak šv. Jono Auksaburnio, „Tėve mūsų“ maldos žodžiai: „teesie Tavo valia“ yra skirti visiems žmonėms, kad ilgainiui mūsų planetoje įsiviešpatautų tiesa, būtų sunaikintos ydos, sužydėtų dorybės ir Žemė nebesiskirtų nuo Dangaus.

Tai nepasiekiama virtualiame pasaulyje. Tiesa, jis gali prisidėti prie Žemės ir Dangaus susiliejimo, jei bus vykdoma viena sąlyga: interneto platybėse žmonės ieškos ne tų dalykų, kas juos apkvailina ir suvedžioja, bet tų, kurie juos gali sudievinti. Didžiausias interneto privalumas, kad galime skaityti ir apmąstyti Dievo ir Bažnyčios mokymo žodžius. Jie mums labiausiai padeda vykdyti Aukščiausiojo valią, kuri vienintelė padaro mus laimingus.

Jei disciplinuotai ir protingai stengsimės naudotis internetu, jis, užuot kėlęs kokį nors pavojų, suteiks mums didžią paslaugą: šia galinga priemone dar tvirčiau žengsime paskui Tą, kurio visas gyvenimas buvo skirtas vieninteliam tikslui – vykdyti Tėvo valią.

Kun. Vytenis Vaškelis

Scroll to Top
Skip to content