II eilinis sekmadienis C 2022

Vestuvės ir vynas

Tik iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad, kai Jėzus su savo Motina ir mokiniais dalyvavo Kanos vestuvėse, Jis nesiruošė minėtos šventės pokylyje padaryti ženklą, kuris pranoks Jo paties sukurtą natūralią gamtos dėsnių tvarką. Jėzus iš anksto žinojo, kad, kai Marija, matyt, artimiau pažindama jaunikius ir jų šeimą ir norėdama jiems padėti, kad dėl vyno stygiaus jie iš vestuvininkų nesusilauktų priekaištų, kreipsis į Jį sakydama: „Jie nebeturi vyno“ (Jn 2, 3), Jis neskubės patenkinti jos prašymo. Jėzus norėjo, kad ta užsitęsusi pauzė tartum imtų iškalbingai byloti, jog esminis šio būsimo stebuklo tikslas – ne vestuvių dalyvius apdovanoti euforijos kupina nuostaba, mėgaujantis nepaprastu gerojo vyno skoniu, o kad jie pradėtų klausinėti, iš kur šis naujas gėrimas ir kas yra Tas, kuris paprasčiausią vandenį pavertė gardžiausiu pasaulyje vynu.

Iš kur kitur Marijai kilo mintis prašyti pagalbos savo Sūnų, jei ne iš Šventosios Dvasios, kuri ne tik padėjo jai išlikti ramybėje, išgirdus Jo atsakymą: Dar neatėjo mano valanda!, bet Dvasia ją galėjo paskatinti švelniai bet įtaigiai dar sykį į Jį kreiptis (savo mintyse) kad ir tokiais žodžiais: „Mylimas Aukščiausiojo ir mano Sūnau, savo širdyje giliai jaučiu, kad mano prašymas taps kūnu, todėl tikiu, jog jau netrukus išmuš Tavoji valanda daryti ženklus…“

Savo sieloje Dievo Motina išgirdo tylų Jėzaus sutikimą veikti, ir, būdama tikra, kad tuoj kažkas įvyks, ko niekas nesitikėjo, tarnus paragino daryti viską, ką tik Jis lieps. Taigi Marija, malonės veikiama, ne tik buvo pirmojo Jėzaus padaryto stebuklingo ženklo iniciatorė, bet ir tapo tarpininke bei užtarėja tarp Jėzaus ir visų žmonijos narių. Beje, jos bendradarbiavimo su Dievu dėl sielų išganymo misija tęsis ir tada, kai ji su kūnu ir siela bus paimta į Dangų. Ji ir sielas skaistykloje savo motiniška bei galinga malda užtars…

Kai kas gali klausti: kodėl pirmąjį Jėzus stebuklą padarė, vandenį paversdamas vynu? Juk dėl piktnaudžiavimo svaigalais kenčia daugybė žmonių. Gėrimas gėrimui nelygu. Kam alkoholio vartojimas – „jūra iki kelių“, maldose linkėkime, kad išsiblaivę suprastų, jog be kito pagalbos, nesulauks prasmingo gyvenimo, nes per daug įkaušusiems „vynas atima protą“ (Oz 4, 11) ir veda į degradaciją (plg. Sir 31, 25). O tie, kurie saikingai vartoja svaigiuosius gėrimus, toliau teugdo nuosaikumo dorybę, kurios dėka „vynas žmonėms – gyvasties šerdis“ (Sir 31, 27).

Jėzaus padaugintas gerasis vynas yra Jo meilės dovana ir džiaugsmo ženklas apaštalams, kurie pirmieji „įtikėjo Jį“ (Jn 2, 11). Vėliau jie supras, kad vynas, kaip ir kitos gėrybės, yra ne tik dingstis per Jėzų dėkoti „Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17), bet tai – ir priminimas Dievo Avinėlio Aukos, kuri yra mūsų išgelbėjimo ir amžino džiaugsmo šaltinis (plg. 1 Kor 11, 25).

Kai Giesmių giesmės žodžius: Tavo meilė malonesnė negu vynas, pritaikome Kristui, prisimename, kad Jis yra tas šlovingasis Jaunikis, atėjęs į žemę paruošti savo Nuotaką Bažnyčią amžinųjų vestuvių šventei. Ne tik visi Bažnyčios nariai, bet ir kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas tapti „kaip nuotaka sužadėtiniui“, kad, maldos saitais vienijanti tikinčiųjų draugystė su Jėzumi žemėje, būtų žėrinčia Dievo šlove apvainikuota Avinėlio vestuvių puotoje.

Todėl Jėzus neatsitiktinai pirmąjį vyno padauginimo stebuklą padaro per vestuves, simbolizuojančias būsimą artimiausią mūsų vienybę su Juo danguje. Gerojo vyno metafora turi panašumų į jauno vyno, kuris pilamas į naujus vynmaišius (Mk 2, 22). Taigi jauno vyno malonė gali išsilieti tik į Šventajai Dvasiai atsivėrusias širdis, pasirengusias priimti ne raidę, kuri dusina dvasinį gyvenimą, o Jos keičiančią žmonių lemtį gyvybę (2 Kor 3, 6), kuriai būdinga sprogti artimo tarnystės žiedais.

Dievo Motinos žodžius: Darykite, ką tik Jis jums lieps, pritaikome sau. Jėzus nori, kad mes kasdien, pastebėję savo ydų bei negerų įpročių liekanas, atiduotume jas Jam, tvirtai pasiryždami taisytis… Tik tada mūsų širdžių ąsočiai taps tušti, ir į juos bus galima pilti „gerojo vyno“ malonių. Kardinolas Jozefas Glempas rašė: „Gėriu tu nugalėsi blogį. Tegu tavo širdis kaip indas prisipildo Kristaus dovanos, kuri ateina tarpininkaujant Marijai.

Galbūt esi liūdnas ir nusivylęs ar jautiesi vargšas ir atstumtas, nežinai ką daryti? Atsigręžk į Dievo Motiną. (…) Ji išgirs tavo maldą ir ateis tau padėti, tu nebebūsi vienas. Ji tau parodys tavo artimą, ji pirmoji atskubės būti šalia kiekvieno apleisto žmogaus“.

Tikėtina, kad Kanos vestuvėse ir Marija paragavo gerojo Jėzaus vyno… Nors tą vyno skonį nustelbs nauji Jo daromi stebuklingi ženklai, tačiau Švč. M. Marijos gėrėjimasis savo Sūnumi žemėje tik augs, kol jos begalinis dėkingumas Jam virs svaiginančiu džiaugsmu Dvasioje, kai ji, jau būdama Tėvo Karalystėje, drauge su Jėzumi bei su visais Jo išgelbėtaisiais gers naujojo vynmedžio vaisiaus gėrimą (plg. Mt 26, 29).

Kun. Vytenis Vaškelis

Scroll to Top
Skip to content