Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis

Pasigailėk, Viešpatie Dieve, manęs, savo tarno, kuris dėl  daugelio žabangus rezgančių piktųjų dvasių yra pasidaręs tartum pražuvęs indas; ištrauk mane iš mano priešų rankų ir būk su manimi, kad pražuvusio ieškotum, surastą susigrąžintum, susigrąžinto neapleistum, ir taip visame kame patikčiau Tau, kurį pažinau kaip galingą savo Atpirkėją. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Visagali Dieve, tu apleistiesiems suteiki pastogę ir kalinius išvedi į laisvę. Išvysk mano sielvartą ir pakilk man į pagalbą; nugalėk mirtiną priešą, kad, pranokus jo jėgą, mano laisvė įgautų ramybės, ir atgavęs giedrą maldos dvasią, išpažinčiau tavo nuostabų veikimą teikiant savo tautai stiprybę. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Dieve, žmonijos Kūrėjau ir Gynėjau, Tu žmogų pagal savo paveikslą sukūrei ir Krikšto malone dar nuostabiau jį atkūrei. Pažvelk į mane, savo tarną, ir  maloningai išklausyk mano maldavimus. Tesušvinta mano širdyje tavosios garbės spindesys, kad, išnykus visokiam siaubui ir baimei, giedru protu ir širdimi drauge su broliais tavo Bažnyčioje galėčiau tave šlovinti. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Dieve, visų gailestingumo malonių ir visokio gėrio šaltini, tu panorėjai, kad tavo Sūnus už mus numirtų ant kryžiaus, idant mumyse pašalintum piktojo priešo valdžią. Maloningai pažvelk į mano menkumą bei skausmą. Piktojo antpuolį atrėmęs, pripildyk savosios palaimos bei malonės tą, kurį esi atnaujinęs Krikšto vandeniu. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Dieve, tu panorėjai, kad per įvaikinimo malonę būčiau šviesos vaikas. Padaryk, kad nebūčiau įtrauktas į piktųjų dvasių tamsybes, bet visuomet galėčiau išlikti apšviestas tavo suteiktos laisvės spindesio. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

KREIPINIAI Į ŠVENČIAUSIĄJĄ TREJYBĘ

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!
Vien tik Dievui garbė ir šlovė!
Garbinkime Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią,
šlovinkime ir aukštinkime jį per amžius!
Tavęs šaukiamės, tave šloviname, tave garbiname,
o Švenčiausioji Trejybe!
Mūsų viltie, mūsų išganyme, mūsų garbe,
o Švenčiausioji Trejybe!
Vaduok mane, gelbėk mane, atgaivink mane,
o Švenčiausioji Trejybe!
Šventas, Šventas, Šventas, visagalis Viešpats Dievas,
kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis!
Tau garbė ir valdžia, o Švenčiausioji Trejybe,
Tau šlovė ir galybė per amžius!
Tau gyrius, tau garbė, tau dėkojmas
per amžius, o Švenčiausioji Trejybe!
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, pasigailėk manęs!

KREIPINIAI Į MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ

                               I.

Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.
Jėzau, Tėvo paveiksle, pasigailėk manęs.
Jėzau, amžinoji išmintie, pasigailėk manęs.
Jėzau, amžinosios šviesos spindesy, pasigailėk manęs.
Jėzau, gyvenimo Žodi, pasigailėk manęs.
Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau, pasigailėk manęs.
Jėzau, Dieve ir žmogau, pasigailėk manęs.
Jėzau, aukščiausiasis Kunige, pasigailėk manęs.
Jėzau, Dievo Karalystės skelbėjau, pasigailėk manęs.
Jėzau, kely, tiesa ir gyvenime, pasigailėk manęs.
Jėzau, gyvenimo duona, pasigailėk manęs.
Jėzau, tikrasis vynmedi, pasigailėk manęs.
Jėzau, vargšų broli, pasigailėk manęs.
Jėzau, nusidėjėlių bičiuli, pasigailėk manęs.
Jėzau, sielos ir kūno gydytojau, pasigailėk manęs.
Jėzau, prislėgtųjų išganyme, pasigailėk manęs.
Jėzau, apleistųjų paguoda, pasigailėk manęs.
Tu atėjai į šį pasaulį, pasigailėk manęs.
Tu gelbėjai velnio prislėgtuosius, pasigailėk manęs.
Tu kabojai ant kryžiaus, pasigailėk manęs.
Tu mirtį už mus prisiėmei, pasigailėk manęs.
Tu buvai paguldytas į kapą, pasigailėk manęs.
Tu nužengei į pragarus, pasigailėk manęs.
Tu prisikėlei iš numirusiųjų, pasigailėk manęs.
Tu įžengei į dangų, pasigailėk manęs.
Tu atsiuntei apaštalams Šventąją Dvasią, pasigailėk manęs.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk manęs.
Tu ateisi gyvųjų ir mirusiųjų teisti, pasigailėk manęs.

                               II.

Savo paslaptingu šventu įsikūnijimu gelbėk mane, Viešpatie.
Savo gimimu iš Marijos gelbėk mane, Viešpatie.
Savo krikštu ir šventuoju pasninku gelbėk mane, Viešpatie.
Savo kančia ir kryžiumi gelbėk mane, Viešpatie.
Savo mirtimi ir palaidojimu gelbėk mane, Viešpatie.
Savo šventuoju prisikėlimu iš numirusių gelbėk mane, Viešpatie.
Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų gelbėk mane, Viešpatie.
Šventosios Dvasios atsiuntimu apaštalams gelbėk mane, Viešpatie.
Savo šlovingu atėjimu laikų pabaigoje gelbėk mane, Viešpatie.

KITI KREIPINIAI Į VIEŠPATĮ

Minint kryžių, tinka, kad tikintysis žegnotųsi.

Gelbėk mane, Išganytojau Kristau, Kryžiaus  galia:
kuris išgelbėjai Petrą ežere, pasigailėk manęs.

Kryžiaus   ženklu
iš mūsų priešų vaduok mus, mūsų Dieve.

Savo Kryžiumi  gelbėk mus, Atpirkėjau Kristau,
savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovęs,
mums gyvybę savo prisikėlimu sugrąžinęs.
Garbiname tavo Kryžių  , Viešpatie,
minime tavo šlovingą kančią:
pasigailėk mūsų, kuris kentėjai už mus.

Garbiname tave, Kristau, ir šloviname tave,
kad šventuoju Kryžiumi   atpirkai pasaulį.

KREIPINIAI Į ŠVENČIAUSIĄJĄ MERGELĘ MARIJĄ

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!
Krikščionių pagalba, melski už mus!

Leisk man šlovinti tave, šventoji Mergele! Suteik man galią kovoti su tavo priešais! Mano Motina, mano pasitikėjime!

Dievo Gimdytoja Mergele Marija, melsk Jėzų už mane!

Kilniausioji pasaulio Karaliene, amžinoji Mergele Marija, kuri pagimdei visų žmonių Išganytoją Viešpatį Kristų, užtark dėl mūsų ramybės ir išganymo!

Marija, malonės Motina, Gailestingumo Motina, tu gink mus  nuo priešo ir priimk mirties valandą!

Ateik man į pagalbą, Švenčiausioji Mergele Marija, visose mano negandose, varguose bei reikaluose ir išmelsk man iš savo mylimo Sūnaus išvadavimą iš visokio blogio ir sielos bei kūno pavojų!

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk!

KREIPINYS Į ŠVENTĄJĮ ARKANGELĄ MYKOLĄ

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje; būk apsauga nuo piktų velnio kėslų ir žabangų. Nuolankiai maldaujame, kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus kareivijų Vade, dieviška galia nublokšk į pragarą šėtoną bei kitas piktąsias dvasias, kurios klajoja po pasaulį, siekdamos pražudyti sielas. Amen.

VISŲ ŠVENTŲJŲ LITANIJA

(iš Egzorcizmo apeigyno)

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Šventoji Marija, Dievo Motina,melski už mus (mane)!
Šventasis Mykolai, Gabrieliau ir Rapolai,melskite už mus (mane)!
Šventieji Dievo angelai,melskite už mus (mane)!
Šventasis Elijau,melski už mus (mane)!
Šventasis Jonai Krikštytojau,melski už mus (mane)!
Šventasis Juozapai,melski už mus (mane)!
Šventieji patriarchai ir pranašai,melskite už mus (mane)!
Šventieji Petrai ir Pauliaumelskite už mus (mane)!
Šventasis Andriejau,melski už mus (mane)!
Šventasis Jonai ir Jokūbai,melskite už mus (mane)!
Visi šventieji apaštalai ir evangelistai,melskite už mus (mane)!
Šventoji Marija Magdaliete,melski už mus (mane)!
Visi šventieji Viešpaties mokiniai,melskite už mus (mane)!
Šventasis Steponai,melski už mus (mane)!
Šventasis Laurynai,melski už mus (mane)!
Šventoji Perpetua ir Felicita,melskite už mus (mane)!
Visi šventieji kankiniai,melskite už mus (mane)!
Šventasis Grigaliau,melski už mus (mane)!
Šventasis Ambraziejau,melski už mus (mane)!
Šventasis Jeronimai,melski už mus (mane)!
Šventasis Augustinai,melski už mus (mane)!
Šventasis Martynai,melski už mus (mane)!
Šventasis Antanai,melski už mus (mane)!
Šventasis Benediktai,melski už mus (mane)!
Šventasis Pranciškau ir Domininkai,melskite už mus (mane)!
Šventasis Ignacai Lojolą ir Pranciškau Ksaverai,melskite už mus (mane)!
Šventasis Jonai Marija Vianėjau,melski už mus (mane)!
Šventoji Kotryna Sieniete,melski už mus (mane)!
Šventoji Terese Aviliete,melski už mus (mane)!
Visi Dievo šventieji ir šventosios,melskite už mus (mane)!
Būk mums maloningas,gelbėk mus (mane), Viešpatie!
Nuo visokio blogiogelbėk mus (mane), Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmiųgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Nuo velnio žabangųgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Nuo amžinosios mirtiesgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo gimimu iš Marijosgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo šventuoju pasninku dykumojegelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo kančia ir kryžiumigelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo mirtimi ir palaidojimugelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo šventu prisikėlimu iš numirusiųgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Savo nuostabiuoju žengimu į dangųgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Šventosios Dvasios atsiuntimu apaštalamsgelbėk mus (mane), Viešpatie!
Kristau, gyvojo Dievo Sūnau,pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Tu buvai už mus velnio gundomas –pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Tu gelbėjai netyrųjų dvasių varginamus –pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Tu savo mokiniams davei galią demonams išvaryti —pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir užtari mus –pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Tu ateisi gyvųjų ir mirusiųjų teisti –pasigailėk mūsų arba jo (jos)!
Mes, nusidėjėliai,meldžiam tave, išklausyk mus!
Mūsų pasigailėti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Būti mums atlaidus teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Visai žmonijai taiką ir tikrąją santarvę duoti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Mus išklausyti teikis,meldžiam tave, išklausyk mus!
Kristau,išgirsk mus (arba mane).
Kristau,išklausyk mus (arba mane).

Melskimės

Dieve, Tu visada pasigaili ir atleidi, tad priimk mūsų maldavimus, kad Tavo tarną (Tavo tarnaitę , kurį kurią) velnio galybė yra supančiojusi, Tavo gailestingumas maloningai išlaisvintų. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

ŠVČ. KRISTAUS KRAUJO LITANIJA

Kyrie eleison!
Christe eleison!
Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve,pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,pasigailėk mūsų!
Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau,išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau,išgelbėk mus!
Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, eucharistini sielų gėrime ir apsiplovime,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, gailestingumo srove,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau,išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis,išgelbėk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,pasigailėk mūsų!
Savo Krauju atpirkai mus, Viešpatie!Ir padarei iš mūsų Dievo Karalystę!

Melskimės

O Tėve, kuris brangiuoju savo vienatinio Sūnaus Krauju atpirkai visus žmones, suteik mums savo malonę, kad, garbindami šventąsias paslaptis, galėtume džiaugtis atpirkimo vaisiais. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

MALDA  Į JĖZŲ GELBĖTOJĄ

Jėzau Gelbėtojau, mano Viešpatie ir mano Dieve, kuris savo Kryžiaus auka mus atpirkai ir nugalėjai šėtono galybę. Meldžiu Tave išlaisvinti mane [išlaisvinti mane ir mano šeimą] * nuo bet kokio blogio ir nuo bet kokių blogio pinklių.

Prašau to Tavo Vardu,
prašau to dėl Tavo Žaizdų,
prašau to dėl Tavo Kraujo,
prašau to dėl Tavo Kryžiaus,
prašau to dėl Skaisčiosios ir Sopulingosios Marijos tarpininkavimo.

Kraujas ir vanduo, kurie ištekėjo iš Tavo krūtinės, teužlieja ir apvalo mane, išlaisvina ir pagydo. Amen.
* Pritaikyti maldą sau ar žmogui, už kurį ji yra kalbama. Taip daryti ir toliau.

MALDA Į JĖZŲ

Štai Viešpaties Kryžius:
bėkite priešiškos jėgos!
Nugalėjo Liūtas iš Judo giminės,
Dovydo palikuonis Jėzus Kristus. Aleliuja!

MALDA Į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ, KURI IŠSPRENDŽIA SUNKUMUS

Jėzaus Motina ir mūsų Motina, Marija, Švenčiausioji Dievo Motina, tu žinai, kad mūsų gyvenimas pilnas didelių ir mažų sunkumų. Jaučiamės prislėgti, sugniuždyti, užguiti ir bejėgiai išspręsti savo sunkumus. Atsiduodame tau, Taikos ir Gailestingumo Karalienei.

Kreipiamės į Dievą Tėvą per Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią kartu su visais angelais ir šventaisiais.

Marija su dvylikos žvaigždžių vainiku, tu savo švenčiausiomis pėdomis traiškai gyvatės galvą ir neleidi mums pasiduoti blogio pagundoms. Šlovingoji moterie, mėnulis ir vėjas paklūsta tavo valiai: išlaisvink mus nuo bet kokios vergijos, sumišimo ir netikrumo. Suteik mums savo malonę ir šviesą, kad maty­tume tamsoje, kuri mus supa, ir eitume teisingu keliu. Kilnioji Motina, maloningai prašome išklausyti mūsų pagalbos šauksmo.

Nuolankiai meldžiame:

išlaisvink mūsų kūnus nuo sutrikimų ir nepagydomų ligų: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mus nuo viduje esančių dvasinių konfliktų, nerimo ir baimės, nesugebėjimo priimti save ir supančią realybę: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus bendraujant su artimaisiais, su polinkiu teisti, niekinti ir kritikuoti, pasiduoti paviršutiniškumui, su perdėtu pasitikėjimu savimi, netolerancija ir įžeidumu: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mus nuo šėtoniškų pinklių: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus mūsų šeimose ir santykiuose su vaikais: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk mūsų profesinius sunkumus, nesugebėjimą rasti garbingą darbą ar palengvink sekinančio darbo jungą: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk bėdas, susijusias su mūsų parapijos bendruomene ir Bažnyčia, kuri yra vieninga, šventa, katalikiška ir apaštališka: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus tarp įvairių krikščioniškų Bažnyčių ir religinių konfesijų ir išmokyk mus vieningai gerbti skirtumus: Marija, išklausyk mus!
Išsklaidyk vargus, susijusius su mūsų valstybės socia­liniu ir politiniu gyvenimu: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mūsų širdis nuo bet kokių sunkumų, kad pajėgtume kilniai mylėti: Marija, išklausyk mus!

Marija, kuri išsprendi sunkumus, melski už mus savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

ŠV. PIJAUS X MALDA Į DANGAUS KARALIENĘ

O Kilnioji Dangaus Karaliene, aukščiausioji angelų Valdove! Tu nuo pat pradžių gavai iš Dievo galią ir užduotį sutraiškyti šėtonui galvą. Nuolankiai meldžiame tave: išsiųsk dangaus legionus! Tavo paliepimu jie pradės mūšį su piktosiomis dvasiomis, visur prieš jas kovos, palauš jų puikybę ir nutrems į bedugnę. Amen.

MAŽASIS LEONO XIII EGZORCIZMAS

Garbingiausias dangiškųjų kariuomenių kunigaikšti šv. Mykolai, gink mus mūsų kovoje „prieš kunigaikščius ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš dvasines blogio jėgas dangaus aukštumose“ (Ef 6, 12). Ateik pagelbė­ti žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo panašumą ir kuriuos didele kaina atpirko nuo velnio priespaudos. Šventoji Bažnyčia gerbia tave kaip savo globėją ir gynėją. Viešpats tau patikėjo atpirktųjų sielas, kad jas vestum į dangų. Dėl to maldauk taikos Dievą sumindžioti velnią po mūsų kojomis, kad jis nebegalėtų ilgiau žmonių laikyti belaisviais ir Bažnyčiai daryti žalos. Aukok mūsų maldas Aukščiausiajam, kad mus tuoj pasiektų Jo gailestingoji malonė. Sutramdyk „sli­biną, senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas“ (Apr 20, 2), surišk jį ir įmesk į bedugnės gelmę, kad nebesuvedžiotų daugiau tautų.

IŠLAISVINIMO MALDA

O Viešpatie, Tu esi didis, esi Dievas, esi Tėvas, meldžiame Tave, Arkangelams Mykolui, Rapolui ir Gabrieliui padedant ir užtariant, kad mūsų broliai ir seserys būtų išvaduoti nuo juos pavergusio piktojo. O visi šventieji, ateikite mums į pagalbą!

Nuo baimės, liūdesio ir apsėdimų, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo neapykantos, paleistuvystės ir pavydo, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo pavydo, pykčio ir mirties minčių, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo savižudybės ir aborto pagundos, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visų blogų seksualumo formų, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo šeimos iširimo ir netikusių draugysčių, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visokių kerų, burtų, raganavimų ir okultinio blogio, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.

Melskimės

O Viešpatie, Tu esi pasakęs: „Aš palieku jums ra­mybę, duodu jums savo ramybę“, Mergelei Marijai užtariant, suteik išlaisvinimą nuo bet kokio prakeikimo ir leisk visada džiaugtis Tavo ramybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IŠLAISVINK MANE NUO BLOGIO

Viešpatie Jėzau, jei blogis įsiskverbė į mano sielą, kūną ir kenkia mano darbui bei šeimai, tai Tu savo jėga, gailestingumu ir valia įsakyk, kad nuo šios akimirkos atgaučiau malonę, sveikatą ir tobulą vienybę su Švenčiausios Trejybės valia. Jėzau, meldžiu to Tavęs dėl Tavo nuopelnų, dėl Tavo brangiojo kraujo, išlieto ant kryžiaus, dėl Mergelės Marijos skausmo, užtariant šventajam patriarchui Juozapui, Švenčiausiosios Trejybės šlovei. Amen.

MALDA PRIEŠ BLOGĮ

Kyrie eleison!

Viešpatie, mūsų Dieve, amžių Valdove, visagali ir visavaldi; Tu, kuris viską sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia; Tu, kuris Babilone septynis kartus karštesnės nei paprastai krosnies liepsnas pavertei gaivia rasa, kuris apgynei ir išgelbėjai tris savo šventuosius jaunuolius; Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiantiesiems, Tave prašome ir Tavęs šaukiamės: paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią, blogio įtaką, blogų žmonių ir piktada­rių kerus bei nužiūrėjimus, kuriuos patyrė Tavo tarnas (Tavo tarnaitė) [pasakyti vardą].

Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų jis gautų gėrybių, jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę. Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo galingas rankas ir atskubėk į pagalbą, aplankyk šį savo tarną, atsiųsdamas jam galingą ramybės angelą, kuris saugotų jo sielą ir kūną, kuris neleistų prisiartinti ir nuvytų šalin visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką, kad Tavo globoje gyvenantis žmogus su dėkingumu galėtų Tau giedoti: „Viešpats yra mano gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu – ką man gali padaryti žmogus.“

Ir dar: „Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi, Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, busimųjų amžių Tėvas.“

Taip, Viešpatie, mūsų Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk savo tarną pasakyti vardą nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink jį, išvaduodamas iš visokio blogio, prašome per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos Mergelės Marijos, spindinčiųjų angelų ir visų Tavo šventųjų užtarimą. Amen.

O Eucharistine Jėzaus Širdie, dėl tos meilės liepsnos, kuria degi iškilmingą akimirką, kai visą save dovanoji mums Švenčiausiosios Eucharistijos metu, nuolankiai meldžiame, teikis mus išlaisvinti ir apsaugoti nuo visokios pragaro dvasių galios, spąstų, apgaulės ir nedorumo. Tebūnie.

MALDA PRIEŠ BET KOKĮ BLOGĮ

Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia, Švenčiausioji Trejybe, Nesutep­toji Mergele, angelai, arkangelai ir rojaus šventie­ji, nuženkite ant manęs!

Kurk mane, Viešpatie, pripildyk mane savimi, naudokis manimi.

Nuvyk nuo manęs visas blogio jėgas, sunaikink jas, kad mėgaučiausi gyvenimo pilnatve ir dary­čiau gera. Atitolink nuo manęs kerus, burtus, juodąją magiją, juodąsias mišias, užkerėjimus, prakeikimus, nužiūrėjimus pikta akimi, velnišką apsėdimą, niokojimą ir varginimą; visa, kas yra blogis, nuodėmė, pavydas, klasta ir neištikimybė, visokias fizines, psichines, moralines, dvasines ir šėtoniškas ligas. Sudegink visas šias blogybes pragare, kad jos daugiau niekada nevargintų nei manęs, nei jokios kitos šio pasaulio būtybės.

Įsakau ir liepiu Visagalio Dievo jėga, Jėzaus Kristaus Gelbėtojo vardu ir Nesuteptosios Mergelės Marijos užtarimu visoms mane kankinančioms netyrosioms dvasioms tuojau pat mane palikti ir šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus, Rapolo ir mūsų angelų sargų surakintoms bei Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Mergelės Marijos koja pamintoms keliauti į amžinąjį pragarą. Amen.

MALDOS LAIMINANT GYVENAMĄJĄ AR DARBO VIETĄ

O Tėve, aplankyk mūsų namus [darbo vietą, parduotuvę…] ir nutolink nuo jų priešų pinkles; tegu šiuos namus aplanko šventieji angelai ir saugo mūsų ramybę, o Tavo palaiminimas amžinai telieka su mumis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris liepei savo apaštalams melsti ramybės gyvenantiems namuose, į kuriuos jie įžengdavo, meldžiame Tave, pašventink šiuos namus kartu su mūsų pasitikėjimo kupina malda.

Paskleisk virš šių namų savo palaiminimus ir gilią ramybę. Suteik jiems išsigelbėjimą, kaip suteikei jį Zachiejo namams, kai į juos įėjai. Pavesk savo Šventiesiems angelams saugoti šiuos namus ir vyti šalin nuo jų bet kokias blogio jėgas. Leisk visiems čia gyvenantiems dorais darbais pelnyti Tavo malonę, kad, laikui atėjus, jie būtų verti įžengti į Tavo dangiškąją pastogę. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

Scroll to Top
Skip to content